Løiten Almenning I Årsmelding 2023

2023 ÅRSMELDING

Besøksadresse: Kildevegen 14, 2340 Løten Postadresse: Postboks 68, 2341 Løten Telefon: 62 54 74 40 firmapost@loitenalmenning.no www.loitenalmenning.no Facebook: @loitenalmenning GRAFISK PRODUKSJON: Flisa Trykkeri AS www.flisatrykkeri.no FORSIDEFOTO: Foto: Håvard Dufseth. INNHOLD: ÅRSMØTE 2023. ......................................................................................3 Dagsorden:. ......................................................................................3 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2023.......................................................4 Resultatregnskap.................................................................................... 7 Balanse...................................................................................................8 Kontantstrømoppstilling. .......................................................................10 Noter til regnskapet. .............................................................................. 11 Revisjonsberetning. ..............................................................................20 ÅRSMELDING........................................................................................22 Eiendommen og organisasjonen. ..........................................................22 Bruksrett. ............................................................................................. 23 Beite.....................................................................................................24 Skog og utmark.....................................................................................24 Festeforhold. .........................................................................................31 Budor.....................................................................................................31 Annen forvaltning av allmenningens ressurser....................................... 33 Samarbeid med lag og foreninger.......................................................... 33 Datterselskaper og tilknyttede selskaper............................................... 35 Framtidsutsikter................................................................................... 36 Regelverk for bruksrett og tilskudd 2024............................................... 39 2 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRSMELDING 2023

Årsmøte med valg holdes på Kilde Gjestgiveri. Fredag 5. april 2024 fra kl. 12.00. Dagsorden 1. Åpning av årsmøtet del 1 v/styreleder kl. 12.00 2. Valg – stemmegivning kl. 12.05 - 18.00 3. Åpning av årsmøtet del 2 v/styreleder kl. 19.00 4. Valg av møteleder 5. Valg av to for undertegning av protokollen 6. Årsmelding og regnskap for 2023 7. Revisjonsberetning for 2023 8. Revisjonsutvalgets protokoll 9. Styrets planer for kommende års virksomhet 10. Resultat av valg til styre og valgkomitè 11. Valg av revisjonsutvalg 12. Fastsette godtgjørelser for styret m.v. 13. Oppnevne revisor og godkjenne honorar 14. Innkomne saker fra bruksberettigede 15. Saker framlagt av allmenningsstyret Foto: Håvard Dufseth 3 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRSMØTE 2023

2021 2022 2023 Salgsinntekter skogsvirke 21 676 25 360 28 335 Andre driftsinntekter 89 202 62 681 35 022 Sum driftsinntekter 110 878 88 041 63 357 Sum driftskostnader 79 885 81 640 58 096 DRIFTSRESULTAT 30 993 6 401 5 261 Netto finansposter 4 878 7 864 10 193 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 35 871 14 265 15 453 Tabell 1:Fra 2021 har Løiten Almenning utarbeidet konsernregnskap. For å gjøre tallene sammenlignbare er det bare åra med konsernregnskap som er oppgitt. Tall i hele 1 000 kroner. Virksomheten Løiten Almenning er en stor skog- og utmarkseiendom som forvaltes etter bygdeallmenningslovens bestemmelser. Konsernet består i tillegg til Løiten Almenning av datterselskapene Budor AS og Aktieselskapet Klevfos Cellulose og Papirfabrikk AS. Løiten Almenning med datterselskaper holder til i Løten kommune. Konsernet sin misjon er bærekraftig forvaltning av ressurser, slik at det oppnås best mulig potensiale for bruksrett på kort og lang sikt, og utgjør et samfunnsgode for bygda. Hovedvirksomheter er skogbruk og utnyttelse av areal- og utmarksressurser. For å legge til rette for bortfeste av hyttetomter driver også konsernet destinasjonen Budor med anlegg og aktiviteter. For å fremme allmenningens og de bruksberettigedes interesser har selskapet hel- eller deleierskap i virksomheter som har vært, eller er nært knyttet til skogbruk, utvikling av hytteområder eller annen utnyttelse av sine ressurser. Resultat og utvikling Løiten Almenning/konsernet har en stabil god inntekt fra omsetning av virke fra skogen. Det meste av denne omsetningen går via Glommen Mjøsen Skog, og er basert på flerårige avtaler. Morselskapet opparbeider infrastruktur i hytteområder, og selger festeretter til datterselskapet Budor AS. Årlig festeavgift er en viktig årlig inntektskilde. Det samme er vegavgifter som går til dekning av vedlikehold av allmenningens vegnett. Sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer Prisene på skurtømmer ogmassevirke er påvirket av både nasjonale og internasjonalemarkeder. Langsiktige og forpliktende avtaler med Glommen Mjøsen Skog og Moelven Virke AS bidrar til å redusere risikoen. Det er også risiko- reduserende at vi har store skogressurser, og kan tilpasse drifta til markedets svingninger. Markedet for hyttetomter er påvirket av konjunkturene. Størst risiko er å ha store grunnlagsinvesteringer stående i balansen. Investeringen fordeles på antall tomter, og risikoen er redusert ved å fordele grunnlagsinvesteringene på færre tomter enn det er potensiale for å bygge ut. Pr. 31.12.23 er det balanseført 71 byggeklare tomter i konsernet, 55 tomter i Budor AS og 16 tomter i Løiten Almenning. Det ligger tre damanlegg delvis på allmenningens grunn. Det er et omfattende regelverk som gjelder for tilsyn og utbedringer av denne typen anlegg. Løiten Almenning har gjennom flere år påtatt seg tilsyn i mangel av annen ansvarsavklaring. I 2023 ble det avklart med NVE at det er Aktieselskapet Klevfos Cellulose og Papirfabrikk AS som er ansvarlig for dammen på Rokosjøen. Klevfos har via advokat varslet NVE om at selskapet ikke ser seg økonomisk i stand til å ivareta dammen, langt mindre utbedre den. Denne saken er i prosess. Vi har foreløpig ikke fått gjennomslag for vårt syn om ansvarsforholdet for dammene på Gjetholmsjøen og Yksnsjøen. Vi betrakter allikevel ikke disse sakene som avsluttet. 4 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 STYRETS ÅRSBERETNING 2023

Styret har gjennomgått sentrale risikoområder med tilhørende risikoreduserende tiltak innenfor allmenningens drift. Løiten Almennings skoger er forsikret i Skogbrand, øvrige deler av virksomheten er forsikret i Gjensidige. Konsernet er omfattet av åpenhetsloven, og styrets redegjørelse er tilgjengelig på morselskapets nettsider. Løiten Almenning har i løpet av 2023 blitt sertifisert innen ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø). Sertifiseringene omfatter også virksomheten under Budor AS. Sertifiseringene dokumenterer at det er etablert systemer for kontinuerlig forbedring av virksomhetens kvalitets- og miljøarbeid. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2023 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og det bekreftes herved at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Arbeidsmiljø Medarbeiderne er ansatt i Løiten Almenning. Styret har fremhevet organisasjon og arbeidsmiljø som en viktig del av Løiten Almenning sin strategi. Det har i 2023 blitt gjennomført medarbeiderunder- søkelse som er behandlet i styret. Organisasjonen er fhv. liten, men opererer geografisk svært spredt i det daglige, dette krever spesiell oppmerksomhet rettet mot fellesskapsfølelse. Sykefraværet i 2023 har vært sjeldent høyt, totalt 11 %, herav 0,3 % korttidsfravær (1-16 dager). Løiten Almenning har ikke hatt HMS relatert fravær i 2023. Likestilling og mangfold Konsernet har ved utgangen av året 12 fast ansatte, til sammen 11,5 årsverk. Av de fast ansatte er tre kvinner, alle ansatt i administrative stillinger. Det har i 2023 vært 29 ansatte på timebasis, 5 i skogen og 24 på Budor, til sammen utgjør dette 2,5 årsverk, herav 2,1 årsverk på Budor. I all hovedsak dreier dette seg om ungdom som bistår i drifta av Budor skitrekk, og for skogen sin del arbeider med ungskogpleie. Av de som har vært ansatt på timebasis har 9 vært kvinner og 20 vært menn. Styrets vurdering er at det er lav risiko for diskriminering ut fra kjønn i løpende drift. Selskapet må ved rekruttering være bevisst på faren for subjektive vurderinger knyttet til kjønn og etnisitet. Ytre miljø Konsernet driver virksomhet basert på utnyttelse av natur- og arealressurser. Virksomheten påvirker dermed det ytre miljøet, spesielt ved hogst, foryngelsesarbeid i skogen, og ved utbygging av hytteområder. Langsiktighet preger vår virksomhet. Dette gjør det nødvendig å kontinuerlig forbedre vårt arbeid med å oppnå god lønnsomhet med stadig mindre belastning på miljø og klima. Løiten Almenning er medlem av Glommen Mjøsen Skogs FSC® gruppeordning, og skogforvaltningen skjer iht. FSC® sine prinsipper og kriterier. Ved utbygging av hytte- områder er det iverksatt konkrete tiltak for å redusere arealinngrepene ved utbygging av hyttefelt, bl.a. gjennom bestemmelser nedfelt i Områdeplan for Budor Sør. Sertifisering innen ISO 14001 bidrar til redusert risiko for negativ virkning på ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet og resultatdisponeringen Omsetningen i konsernet er redusert fra 88 mill. kroner i 2022 til 63,4 mill. kroner i 2023. Dette skyldes mindre salg av festeretter pga. nedgangen i hyttemarkedet generelt. Årsresultatet ble 14,4 mill. kroner, 1,4 mill. kroner bedre enn i 2022. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med noter et riktig bilde av virksomheten for 2023, og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for vurderingene av regnskapet. Med bakgrunn i dette er årets regnskapsoverskudd anbefalt disponert slik: • Bruksrettytelser 8 093 • Overført eiendomsfond 752 • Overført skogkulturfond 93 • Overført til annen egenkapital 5 458 Samlet kontantstrøm fra driften i konsernet var på 12,7 mill. kroner, mens driftsresultatet for konsernet utgjorde 5,3 mill. kroner. Differansen skyldes i hovedsak reduksjon i varelager. De samlede investeringene i konsernet var i 2023 på 11,2 mill. kroner. Av dette var 9,3 mill. tomter og bygninger. Konsernet likviditetsbeholdning var 55,5 mill. kroner pr. 31.12.2023. Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Konsernets finansielle stilling er god, og pr. 31.12.2023 kan konsernet nedbetale kortsiktig gjeld ved hjelp av de mest likvide midler. Totalkapitalen var ved utgangen av året 174,1 mill. kroner sammenlignet med 170 mill. kroner året før. Egenkapital- andelen var på 90 %. Konsernets finansielle risiko er lav. 5 Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Styret på befaring i skogen. Foto: Endre Jørgensen. Løten, 8. mars 2024 Forskning og utvikling Løiten Almenning har i 2023 ikke drevet forskning og utviklingsarbeid i ordenes rette forstand. Styrets arbeid Styret har hatt 10 styremøter i 2023, og gjennomført én befaring i skogen. Det er behandlet i alt 109 saker, herav 50 saker om bruksrettytelser, og 37 saker om godkjenning av festeavtaler og overdragelser. Styret har også i 2023 gjort en gjennomgang av virksomhetens strategi, og det har blitt arbeidet fram et nytt regelverket for bruksrettytelser. Styret takker de ansatte for innsats og samarbeid i 2023. Løiten Almenning har tegnet styre- og ledelseansvarsforsikring som gjelder for styrets meldemmer, varamedlemmer, daglig leder og andre med lederansvar i konsernet. Forsikringen dekker i hovedsak erstatningsansvar for skade på tredjemanns person, ting eller formueskade. 6 Løiten Almenning I Årsmelding 2023

RESULTAT (alle beløp i hele 1000 kroner) Morselskap Konsern 2023 2022 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2023 2022 28 335 25 360 Salgsinntekter 1 32 193 51 215 33 789 56 309 Annen driftsinntekt 1, 2, 3 31 164 36 826 62 125 81 669 Sum driftsinntekter 63 357 88 041 4 573 25 583 Varekostnader 6 048 26 952 13 877 13 298 Lønnskostnader m.m. 4 14 595 13 892 1 787 1 950 Avskrivninger 5 1 959 2 090 236 - Nedskrivning 5 236 - 32 215 32 342 Annen driftskostnad 3, 4, 6 35 258 38 707 52 688 73 174 Sum driftskostnader 58 096 81 640 9 437 8 495 DRIFTSRESULTAT 5 261 6 401 Finansinntekter og finanskostnader - - Inntekt fra investering i datterselskap 7 961 - 8 304 5 252 Inntekt fra investering i tilknyttet selskap 7 8 304 5 577 - 186 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 2 - - 835 687 Annen renteinntekt 2 1 128 1 113 83 1 408 Annen finansinntekt 8 84 1 409 92 82 Annen rentekostnad 256 226 2 195 1 307 Resultatandel datterselskaper 7 - - 28 9 Annen finanskostnad 28 9 6 907 6 136 Resultat av finansposter 10 193 7 864 16 343 14 631 Resultat før skattekostnad 15 453 14 265 1 947 1 672 Skattekostnad på ordinært resultat 9 1 057 1 226 14 396 12 959 ÅRSRESULTAT 10 14 396 13 039 Overføringer 8 093 9 050 Bruksrettsytelser 8 093 9 050 752 2 326 Overført til eiendomsfond 752 2 326 93 65 Overført til skogkulturfond 93 65 5 458 1 518 Avsatt til/overført fra annen egenkapital 5 458 1 598 14 396 12 959 Sum overføringer 10 14 396 13 039 KOLUMNETITTEL 7 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRS- OG KONS RNREGNSKAP 2023

BALANSE (alle beløp i hele 1000 kroner) Morselskap Konsern 2023 2022 EIENDELER Note 2023 2022 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler - 57 Driftsplan 5 - 57 - 57 Sum immaterielle eiendeler - 57 Varige driftsmidler 25 181 23 901 Tomter og bygninger 5 35 860 28 295 2 838 2 031 Maskiner og inventar 5 2 838 2 031 - - Anlegg under utførelse 5 7 353 4 612 - - Løsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol. 5 362 - 28 020 25 932 Sum varige driftsmidler 46 412 34 938 Finansielle anleggsmidler 50 096 52 291 Investeringer i datterselskap 7 - - 8 877 16 560 Investeringer i tilknyttet selskap 7 8 877 20 793 626 596 Investeringer i aksjer og andeler 8 626 596 - 12 583 Lån til tilknyttet selskap 2 - 18 471 - - Lån til foretak i samme konsern 2 - - - - Andre fordringer - 14 59 599 82 030 Sum finansielle anleggsmidler 9 503 39 874 87 619 108 019 Sum anleggsmidler 55 916 74 869 Omløpsmidler 24 511 31 941 Lager av varer og annen beholdning 11 51 968 60 473 Fordringer 6 131 17 807 Kundefordringer 2 6 540 6 501 3 171 2 018 Andre fordringer 4 240 3 105 - 4 Fordring på konsernselskap - - 9 303 19 828 Sum fordringer 10 780 9 606 50 902 6 936 Bankinnskudd, kontanter og lignende 12 55 450 25 012 84 715 58 706 Sum omløpsmidler 118 199 95 090 172 334 166 724 SUM EIENDELER 174 115 169 959 KOLUMNETITTEL 8 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRS- OG KONS RNREGNSKAP 2023

BALANSE (alle beløp i hele 1000 kroner) Morselskap Konsern 2023 2022 EGENKAPITAL OG GJELD Note 2023 2022 Egenkapital Innskutt egenkapital - - Innskutt egenkapital 13 825 13 825 - - Sum innskutt egenkapital 10 13 825 13 825 Opptjent egenkapital 2 009 1 916 Skogfond 2 009 1 916 15 490 14 926 Eiendomsfond 15 490 14 926 139 763 134 305 Annen egenkapital 125 938 120 480 157 262 151 147 Sum opptjent egenkapital 10 143 437 137 322 157 262 151 147 Sum egenkapital 10 157 262 151 147 Gjeld Avsetning for forpliktelser 1 183 1 050 Pensjonsforpliktelser 4 1 183 1 050 6 075 4 532 Utsatt skatt 9 4 780 4 127 7 258 5 582 Sum avsetning for forpliktelser 5 963 5 177 Kortsiktig gjeld 4 485 4 533 Leverandørgjeld 7 416 7 984 604 1 126 Betalbar skatt 9 604 1 126 1 576 1 910 Skyldig offentlige avgifter 1 652 2 026 1 148 2 427 Annen kortsiktig gjeld 1 216 2 500 7 814 9 996 Sum kortsiktig gjeld 10 889 13 636 15 072 15 578 Sumgjeld 16 852 18 812 172 334 166 724 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 174 115 169 959 Løten, 8. mars 2024 KOLUMNETITTEL 9 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRS- OG KONS RNREGNSKAP 2023

Konsern 2023 2022 Resultat før skattekostnad 15 453 14 264 Periodens betalte/ tilbakebetalte skatt -925 -1 312 Ordinære avskrivninger 1 959 2 090 Nedskrivning 236 - Restultat fra DS/tilknyttet selskap -9 265 -5 578 Endring i varelager 8 505 -17 637 Endring i kundefordringer -39 8 265 Endring i leverandørgjeld -568 -880 Endringer i andre tidsavgrensningsposter -2 660 206 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 12 696 -582 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 295 - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -11 167 -13 483 Utbetalinger ved investering i anlegg under utførelse -2 741 - Endring langsiktige fordringer - 2 652 Sum kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -13 613 -10 831 Innbetalinger fra tilknyttede selskap 21 181 - Investering i aksjer og andeler -30 - Nedbetaling av langsiktig gjeld / opptak av ny gjeld 18 471 - Bruk av eiendomsfond til kjøp av allmenningsgrunn -188 -243 Utbetaling av lån 14 - Utbetalte bruksrettsytelser -8 093 -9 050 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 31 355 -9 293 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 30 438 -20 706 Beh. av kont. og kontantekv. ved periodens begynnelse 25 012 45 718 Beh. av kont. og kontantekv. ved periodens slutt 55 450 25 012 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (alle beløp i hele 1000 kroner) 10 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRS- OG KONSERNREGNSKAP 2023

Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps- lovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolidering Konsernregnskapet inkluderer Løiten Almenning og selskaper som Løiten Almenning har bestemmende inn- flytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50%av aksjene i selskapet, og konsernet utøver faktisk kontroll over selskapet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet og selskapsregnskap er ikke utarbeidet etter ensartede prinsipper, dattersel- skapet følger regnskapsprinsipper for små foretak. Tilknyttedeselskapererenheterhvorkonsernetharbetyde- lig, men ikke bestemmende innflytelse, over den finansielle og operasjonelle styringen (normalt ved eierandel på mellom 20 % og 50 %). Konsernregnskapet inkluderer konsernetsandel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet. Bruk av estimater I utarbeidelse av årsregnskapet har man brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen i henhold til god regnskapsskikk. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene. Inntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Inntekter fra salg av tjenester resultatføres i takt med utførelsen. Det vil si når risiko og kontroll er overført til kjøper. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22%på grunnlag av demidlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatte- økende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanse- føres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet. Klassifisering og vurdering av anleggsmidler Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, fratrukket avskrivinger og nedskrivinger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på transaksjonstidspunktet. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Vesentlige driftsmidler som består av flere betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens på- kostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Klassifisering og vurdering av omløpsmidler Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på transaksjonstidspunktet. Datterselskap, felles kontrollert virksomhet og tilknyttet selskap Datterselskap, felles kontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper vurderes etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet og i konsernregnskapet. Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet. Varer Bokført varelager gjelder infrastrukturkostnader på tomte- områder som skal bortfestes. Varelageret er oppført til anskaffelseskost. Infrastruktur selges uten fortjeneste. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. For øvrige kundefordringer KOLUMNETITTEL 11 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 N TER TIL REGNSKAPET 2023

utføres en uspesifisert avsetning for å dekke forventet tap på krav. Pensjonsforpliktelser Allmenningens pensjonsforpliktelser overfor nåværende ansatte er dekket ved en kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning. Årets innbetalte pensjonspremie og inn- betaling til pensjonspremiefond er kostnadsført i resultat- regnskapet. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den in- direkte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Rast ved Fura. Foto: Andreas Kokkvoll. 12 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 NOTER TIL REGNSKAPET 2023

Note 1 – Salgsinntekter og andre inntekter Konsernet driver med salg av tømmer, utvikling og utbygging av fritidseiendom Tømmersalget i morselskapet og konsernselskapet for 2023 var på kr 28 335 og for 2022 kr 25 359. Alle konsernselskapene har forretningskontor i Løten kommune Andre inntekter Morselskap Konsern 2023 2022 2023 2022 Alpinanlegg 5 857 5 058 5 857 5 058 Vegavgifter 7 483 7 361 7 483 7 361 Festeavgift 8 173 7 671 5 529 7 671 Innfestingsavgifter - 18 687 - - Service og kabel-tv - 1 878 - 1 878 Booking og caravan Budor 2 566 2 790 2 566 2 790 Leieinntekter 1 580 1 547 1 580 1 547 Jakt 1 152 1 166 1 152 1 166 Grus (tonnavgift) 675 925 675 925 Kontortjenester 888 1 349 888 1 349 Erstatninger og tilskudd 1 429 1 286 1 429 1 286 Salg annet 3 734 4 706 3 752 3 910 Salg av driftsmidler og eiendommer 253 1 885 253 1 885 Sum andre inntekter 33 790 56 309 31 164 36 826 Note 2 – Fordring, lån og transaksjoner med nærstående Morselskap Konsern 2023 2022 2023 2022 Fordringer Lån til foretak i samme konsern - - - - Kundefordringer konsern 5 905 12 234 5 905 12 234 Sum 5 905 12 234 5 905 12 234 Langsiktig lån tilknyttet selskap Lån til Hedalm Holding AS - 12 583 - 12 583 Lån til LA Pukk AS - - - 5 888 Sum - 12 583 - 18 471 Gjeld Annen kortsiktig gjeld konsern - - - - Sum - - - - Transaksjoner med nærstående Salg til datterselskap 2 644 19 499 2 644 19 499 Salg til tilknyttet selskap - - - - Renteinntekt lån nærstånede - 186 - 186 Renteinntekt lån tilknyttet selskap - - - 330 13 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 NOTER TIL REGNSKAPET 2023 (tall i hele tusen)

Note 3 – Skogavgiftskonto Morselskap Konsern 2023 2022 2023 2022 Statsbidrag skogkultur/veger 1 424 1 286 1 424 1 286 Renter skogkulturfond 115 65 115 65 Sum tilførsel 1 539 1 351 1 539 1 351 Grøfting og sporsletting 126 77 126 77 Planting 704 786 704 786 Gjødsling - - - - Ungskogpleie/forhåndsrydding 1 330 1 279 1 330 1 279 Markberedning 482 305 482 305 Skogsbilveger 4 768 4 442 4 768 4 442 Sum forbruk 7 410 6 889 7 410 6 889 Årets tilførsel 1 539 1 351 1 539 1 351 Årets forbruk 7 410 6 889 7 410 6 889 Årets endring belastet drift -5 871 -5 538 -5 871 -5 538 14 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 NOTER TIL REGNSKAPET 2023 (tall i hele tusen)

Note 4 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Morselskap Konsern 2023 2022 2023 2022 Lønninger 10 542 10 247 11 111 10 687 Arbeidsgiveravgift 1 620 1 602 1 709 1 696 Pensjonskostnader 925 894 925 894 Andre ytelser 790 555 850 615 Sum 13 877 13 298 14 595 13 892 Gjennomsnittlig antall årsverk 14 14,3 14,5 14,8 Ytelser til ledende personer Morselskap Konsern Allmenningsbestyrer Styret Daglig leder Styret Lønn 653 1 202 Pensjonskostnader 141 141 Annen godtgjørelse 62 619 125 643 Sum 856 619 1 468 643 Allmenningsbestyrer er 50% ansatt i Løiten Almenning og 50% i datterselskapet Budor AS Pensjonsforpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Morselskap Konsern 2023 2022 2023 2022 Årets premie til kollektiv pensjonsordning 876 924 876 924 Herav dekket av premiefond - - - - Inntrukket fra medlemmer -231 -184 -231 -184 Kostnadsført premie 645 687 645 687 Revisor Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Morselskap Konsern Lovpålagt revisjon 123 179 Utarbeidelse av årsregnskap, konsernregnskap og skattemelding 103 129 Annen bistand 155 166 Sum revisjonshonorar 381 474 KOLUMNETITTEL 15 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 N TER TIL REGNSKAPET 2023 (tall i hele tusen)

Note 5 – Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Konsern Immatrielle eiendeler Anleggsmidler Driftsplaner Maskiner, anlegg og driftsløsøre Tomter og bygninger Sum Anskaffelseskost 01.01.23 340 5 754 35 959 41 713 + Tilgang kjøpte anleggsmidler - 1 878 9 289 11 167 - Avgang i året - - 688 688 = Anskaffelseskost 31.12.23 340 7 632 44 560 52 192 Akkumulerte avskrivninger 31.12.23 340 4 432 8 464 12 896 + Akkumulerte nedskrivninger 31.12.23 - - 236 236 = Av- og nedskrivninger pr 31.12.23 340 4 432 8 700 13 132 = Bokført verdi 31.12.23 - 3 200 35 860 39 060 Levetid 7år 3-14 år 15-20år Årets ordinære avskrivninger 56 709 1 194 1 959 Årets nedskrivninger 236 236 Morselskap Driftsplaner Maskiner, anlegg Tomter og bygninger Sum Anskaffelseskost 01.01.23 340 5 754 29 119 35 213 + Tilgang kjøpte anleggsmidler - 1 500 2 849 4 349 - Avgang i året - - 688 688 = Anskaffelseskost 31.12.23 340 7 254 31 280 38 874 Akkumulerte avskrivninger 31.12.23 340 4 415 5 863 10618 + Akkumulerte nedskrivninger 31.12.23 - - 236 236 = Av- og nedskrivninger pr 31.12.23 340 4 415 6 099 10 854 = Bokført verdi 31.12.23 0 2 839 25 181 28 020 Årets ordinære avskrivninger 56 691 1 038 1 785 Årets nedskrivninger - - 236 236 Datterselskapet Budor AS har anlegg under utførelse som knytter seg til bygging av hytter for utleie. Anlegg under utførelse pr 31.12.23 utgjør kr 7 353 som er anskaffet i 2023. KOLUMNETITTEL 16 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 N TER TIL REGNSKAPET 2023 (tall i hele tusen)

Note 7 – Datterselskap, TS, FKV Morselskapet Investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap regnskapsføres etter egenkapitalmetoden Datterselskap Eier-/ stemmeandel Anskaffelseskost Andel Egenkapital Andel resultat Balanseført verdi 31.12 Budor AS 100% 14 925 52 203 -2 190 50 013 Aktieselskapet Klevfos 100% 1 88 5 83 Balanseført verdi morselskap 52 291 -2 185 50 096 Årsregnskapet til Aktieselskapet Klevfos var ikke avlagt ved avgivelse av regnskapet. FKV/TS Kildetunet AS 50% 258 5 580 1 002 5 580 Hedalm Holding AS 43% 28 408 3 297 3 225 3 297 Hedalm Holding AS eier følgende datterselskaper: Hedalm Eiendom AS 100% Sum tilknyttet selskap 8 877 TS i samme konsern LA Pukk AS ble solgt i løpet av 2023 av Budor AS. Bokført gevinst av salget var kr 961 224 Note 8 – Investering i andre aksjer og andeler Anleggsmidler Eierandel Balanseførtverdi Utbytte Utstillingsplassen Eiendom AS 164 aksjer 45 20 Andel Hamar-regionen Reiseliv SA 2 - Løiten Almenning Finans KS under stiftelse 30 - Andel Glommen Mjøsen Skog 549 32 Sum 626 52 Note 6 – Andre driftskostnader Morselskap Konsern I andre driftskostnader inngår: 2023 2022 2023 2022 Skogkultur 1 872 1 596 1 872 1 596 Hogst og fremkjøring tømmer 6 071 7 062 6 071 7 062 Veger 11 302 9 637 11 302 9 637 Jakt, fiske og utmark 132 131 132 131 Drift hyttefelt 162 210 162 210 Teknisk utstyr drift og vedlikehold 4 002 3 979 4 033 3 981 Bygningsvedlikehold 1 436 2 109 1 876 2 863 Forsikringer 526 418 588 469 Kontorutgifter 1 898 1 238 2 060 1 340 Markedsføring 210 1 531 1 666 3 700 Strøm, olje og komm.avg 1 802 1 731 2 283 2 587 Andre kostnader 2 776 2 699 3 213 5 131 Sum 32 215 32 341 35 258 38 707 KOLUMNETITTEL 17 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 N TER TIL REGNSKAPET 2023 (tall i hele tusen)

Note 9 – Skatt Morselskap Konsern 2023 2022 2023 2022 Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt årets resultat og formue 404 926 404 926 For lite/mye avsatt tidligere år - - - - Endring i utsatt skatt 1 543 746 653 300 Sum skattekostnad 1 947 1 672 1 057 1 226 Betalbar skatt i balansen: Betalbar skatt på årets resultat 404 926 404 926 For lite avsatt skatt 2018-2020 201 200 201 200 Sum betalbar skatt i balansen 604 1 126 604 1 126 Beregning av årets skattepliktige resultat: Resultat før skattekostnad 995 1 376 -2 085 -279 Permanente forskjeller -660 1 667 -1 625 1 295 Endring i midlertidige forskjeller 126 180 -765 752 Anvendt fremførbart underskudd - - - - Overført til fremførbart underskudd - - - - Årets skattepliktige resultat 460 3 220 -4 474 1 768 Oversikt over midlertidige forskjeller: Fordringer - - - -934 Varer - - - - Anleggsmidler -5 568 -5 189 -5 465 -5 144 Gevinst-og tapskonto 504 630 908 1 135 Andre forskjeller - - - - Sum midlertidige forskjeller -5 064 -4 559 -4 557 -4 943 Aksjer og andre finaniselle instrumenter 32 678 25 158 32 678 25 158 Underskudd til fremføring - - -6 392 -1 455 Grunnlag for utsatt skatt 27 614 20 599 21 729 18 760 22% utsatt skatt 6 075 4 532 4 780 4 127 KOLUMNETITTEL 18 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 N TER TIL REGNSKAPET 2023 (tall i hele tusen)

Note 10 – Egenkapital Morselskap Annen egenkapital Eiendomsfond Skogfond Sum Egenkapital pr 1.1.23 134 305 14 926 1 916 151 147 Overført skogfond -93 93 - Overført eiendomsfond -752 752 - Kjøpt allmenningsgrunn -188 -188 Årets resultat 14 396 14 396 Bruksrettsytelser -8 093 -8 093 Egenkapital pr 31.12.23 139 763 15 490 2 009 157 263 Konsern Innskutt egenkapital Annen egenkapital Eiendomsfond Skogfond Sum Egenkapital pr 1.1.23 13 825 120 480 14 926 1916 151 147 Overført skogfond -93 93 - Overført eiendomsfond -752 752 - Kjøpt allmenningsgrunn -188 -188 Årets resultat 14 396 14 396 Bruksrettytelser -8 093 -8 093 Egenkapital pr 31.12.23 13 825 125 939 15 490 2 009 157 263 Note 11 – Varer Morselskap Konsern 2023 2022 2023 2022 Opparbeidede hytteområder / næringsområder 24 510 31 941 51 968 60 473 Note 12 – Bankinnskudd Morselskap Konsern 2023 2022 2023 2022 Bundne skattetrekksmidler utgjør: 550 550 578 622 Skyldig skattetrekk pr 31.12 utgjør: 615 429 643 501 Note 13 – Eierforhold Allmenningen hadde pr 31.12.2023 578 bruksberettigede KOLUMNETITTEL 19 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 N TER TIL REGNSKAPET 2023 (tall i hele tusen)

BDO AS Parkgata 83 Postboks 460 2304 Hamar BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. side 1 av 2 Uavhengig revisors beretning Til årsmøtet i Løiten Almenning Konklusjon Vi har revidert årsregnskapet for Løiten Almenning. Årsregnskapet består av:  Selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og  Konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening:  Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav  Gir selskapsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og  Gir konsernregnskapet et rettvisende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Annen informasjon Styret og bestyrer (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen og annen informasjon i årsrapporten, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og Penneo Dokumentnøkkel: 1YSHY-VYEKA-YCP02-K05C7-V66W0-882FK 20 Løiten Almenning I Årsmelding 2023

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. side 2 av 2 årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Dersom vi ved gjennomlesing av årsrapporten konkluderer med at rapporten inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å kommunisere forholdet til styret. Konklusjon om årsberetningen Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen  er konsistent med årsregnskapet og  inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav. Styret og bestyrers ansvar for årsregnskapet Styret og bestyrer (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger BDO AS Tom Erik Lehne statsautorisert revisor (elektronisk signert) Penneo Dokumentnøkkel: 1YSHY-VYEKA-YCP02-K05C7-V66W0-882FK KOLUMNETITTEL 21 Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Eiendommen og organisasjonen Forvaltningen av Løiten Almenning er regulert i «Lov om bygdeallmenninger», og bruksregler for Løiten Almenning godkjent av Landbruks- og matdepartementet i 2019. Loven og bruksreglene er rammene for allmennings- styrets strategi og løpende arbeid. Om eiendommen: Totalt areal 220 802 daa Produktivt skogareal 154 140 daa Total kubikkmasse 1 999 229 m3 Produksjonsevne 63 251 m3 Tilvekst 70 341 m³ Areal med nøkkelbiotoper 1 502 daa Reservater 18 825 daa Totalt antall feste- og leieavtaler 1 374 stk. Antall bruksberettigede 578 stk. Tabell 2: Hovedtall for Løiten Almenning. Overordnet målsetting: Vi skal være ledende innen miljøvennlige løsninger og drift, og tilrettelegge for gode opplevelser. Dette skal øke vår kapital som primært skal investeres i egen virksomhet. Styret Styret velges iht. bestemmelsene i allmenningsloven av og blant de bruksberettigede. Funksjonstida for styrets medlemmer er fire år. Styret har etter valget den 18. mars 2022 bestått av: Tore Sætren Styreleder Rolf Erik Thorkildsen Nestleder Henny Kildahl Styremedlem Jo Inge Mellum Gylstrøm Styremedlem Mikael Syver Hjelseng Styremedlem Terje Nilssen Styremedlem, ansattvalgt Personal Jon Slettetveit ble ansatt som driftsleder på Budor, og startet i jobben 1. august. Jon kom fra stilling som teknisk sjef ved Moelven Våler AS. Før det var han vedlikeholdsleder samme sted. Jon har fagbrev som industrimekaniker, og har ca. ti års erfaring som mekaniker i oljeindustrien. I tillegg har han studier fra BI innen prosjekt- og personalledelse. Jon har som driftsleder ansvaret for drift og utvikling av skitrekket, caravanplassen, bygninger, maskiner, ute- områder og alt som tilhører Budor sin daglige drift. Han er ivrig skiløper og er også vår løypeansvarlige. Vi er svært fornøyde med å ha fått Jon med oss på laget. Ola Bolstad ble pensjonist 31. august etter å ha arbeidet på og med Budor siden høsten 2010. Fram til 2017 var han ansatt i Budor Sport & Fritid, deretter i Løiten Almenning. Ola ble i løpet av disse åra av mange sett på som “mr. Budor”, synlig og kontaktperson for de som lurte på om snøen på Budor hadde falt, forsvunnet, eller omhan hadde funnet gjenglemt utstyr. Ola har gjort en stor jobb med utvikling av bakken og lekeområdet, og har vært en aktiv bidragsyter til arrangementer i vinterferier og påsker. Vi har vært heldige som har kunnet nyte godt av et jamenneske som Ola gjennom 13 år. Han har kjørt utallige turer tur/retur Budor - Åmotfors i disse åra, og vi ønsker han det aller beste for pensjonisttilværelsen. Avslutning for Ola, som gikk inn i pensjonistene rekker i 2023. Foto: Hilde Nyborg Fischer 22 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRSMELDING

Representasjon i selskaper, utvalg og foreninger Budor AS Hele styret i Løiten Almenning utgjør styret i Budor AS. Allmenningsbestyrer er daglig leder i Budor AS Klevfos AS Hele styret i Løiten Almenning utgjør styret i Klevfos AS Hedalm Holding AS Endre Jørgensen, styreleder Hedalm Eiendom AS Endre Jørgensen, styreleder LA Pukk AS Tore Sætren og Endre Jørgensen, styremedlemmer frem til mars 2023 Kildetunet AS Endre Jørgensen og Johan Fischer, styremedlemmer Beiteutvalg Jo Inge Mellum Gylstrøm og Mikael Syver Hjelseng Løtenløyper Arne Erik Myhre fram til 31.10.23. Jon Slettetveit fra samme dato, styreleder. Elgregion Mjøsa-Glomma Arne Erik Myhre fram til 21.3.23. Håvard Dufseth fra samme dato, nestleder. Norsk Skogmuseums råd Arne Erik Myhre, rådsmedlem Bruksrett Vedutgangen av 2023 var det 578 eiendommermedbruksrett i Løiten Almenning. I tillegg var det to eiendommer med husbehovsrett på Solberg Skog. Totale bruksrett- ytelser i 2023 ble på kr 8 093 074,-, én million mindre enn i 2022. Styret har i 2023 vedtatt nye regler for bruksrettytelser og tilskudd gjeldende fra 01.01.2024. Reglene står bakerst i årsmeldingen og på allmenningens nettsider. Formål bygge- og rivesøknader Antall i 2023 Antall i 2022 Antall i 2021 Antall i 2020 Antall i 2019 Nybygg/tilbygg/restaurering driftsbygning/uthus 25 16 36 20 32 Gjødselkummer/plansiloer 2 2 1 1 0 Nybygg våningshus 1 0 0 0 1 Tilbygg/restaurering våningshus 17 20 27 17 15 Riving av bygninger 0 3 1 0 0 Sum 45 41 65 38 48 Tabell 3: Antall bruksrettsaker siste fem år fordelt på formål Bruksrettytelser og tilskudd 2023 2022 2021 2020 2019 Nybygg driftsbygning 1 178 1 751 1 726 1 215 736 Nybygg våningshus 60 49 177 74 162 Trelast behandlet 632 887 697 610 710 Trelast ubehandlet 1 007 1 997 1 072 1 224 1 185 Isolasjon 274 228 175 226 180 Armert betong og stålkonstruksjoner 697 451 364 650 442 Taktekking 309 199 318 423 414 Porter 9 114 54 29 63 Grøftemateriell 1 765 939 852 1 369 386 Gjerder 143 179 231 355 215 Flis 1 237 979 738 956 1 259 Vedgodtgjørelse 189 187 62 49 60 Vinduer og isolerte ytterdører 410 461 363 94 Andre tilskudd 193 744 848 334 257 Tilbakebetaling av bruksrett -10 -115 -20 - -8 Totale ytelser 8 093 9 050 7 657 7 608 6 061 Tabell 4: Årlige utbetalinger av bruksrettytelser siste fem år fordelt på formål. Hele tusen kroner. 23 Løiten Almenning I Årsmelding 2023

I kroneverdi 2023 er det utbetalt 83,5 mill. kr i brukrett siste ti år, dvs. 8,35 mill. kr pr. år i gjennomsnitt. Bruksrettutbetalinger i 2023 ligger dermed omtrent på snittet for siste ti år. Beite Det ble sluppet omtrent samme antall søyer, men 90 færre lam på utmarksbeite i allmenningen i 2023 enn i 2022. Antall oppgitte storfe sluppet omfatter også storfe på setervoller. År Søyer Lam Totalt småfe Tapt småfe Storfe1) Tapt storfe 2023 902 1 481 2 383 155 (6,5%) 575 0 2022 895 1571 2466 180 (7,3%) 311 1 2021 921 1487 2408 99 (4,1%) 392 1 Tabell 5: Småfe og storfe sluppet på beite de siste tre år, og tap av beitedyr de samme åra. Kilde: Løten og Vang Beitelag. 1) Her inngår også dyr som har beitet på setervoller. Flere besetninger veksler mellom utmarksbeite, og beite på setervoller. Tallene viser at det var ca. 1 000 færre sauer på beite i allmenningen i 2023 enn for ti år siden. De siste 20 årene er antallet mer enn halvert. Som tidligere viser tall fra beitelaget store forskjeller i tap av dyr mellom sankelaga. Stålsætra og Skogbygda er sankelaga med prosentvis størst tap av lam, ca. 15%. Sankelaget ved Målia har prosentvis det største tapet av søyer, 5 %. Skog og utmark Skogens tilvekst, foryngelse og tilstand Allmenningen har egen forvaltningsplan og skogbruksplan for eiendommen. Planene inkluderer kartgrunnlag og beskrivelse av miljø-, kultur- minne- og flerbrukshensyn. Planene blir revidert regelmessig. Siste skogtakst fra 2023 viser en stående kubikkmasse på rett i underkant av 2 000 000 m3. Drøyt 30 000 m3 av den stående kubikkmassen står i områder som er båndlagt med restriksjoner som for eksempel miljøfigurer, reservater etc. Den beregnede tilveksten i hogstklasse 3, 4 og 5 er på 66 744 m3. Hogstprognosen utarbeidet av Glommen Mjøsen skog i 2023 tilsier et årlig salgsvolum på 47 000 m3. Gjennomsnittlig hogstkvantum siste 5 år, har vært om lag 46 000 m3/år. Figur 1: Utbetaling av bruksrett siste 10 år, kroneverdi 2023. Hele tusen kroner. Bruksrettytelser, kroneverdi 2023 Figur 2: Utvikling av stående volum LA 1992-2023 (Kilde GM skog) Volum Volum i m3 Lauv Furu Gran Figur 3: Hogstprognose vs. fordeling avvirkning i m3 Fordeling avvirkning m3 Biovirke/ved Furu Gran Hogstprognose 24 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRSMELDING

Avvirkning Totalt er det solgt 42 100 m3 skogsvirke. Sortiment Volum Kjøpere Skurtømmer gran 12 991 m3 uten bark (u.b.) Glommen Mjøsen Skog/Moelven Skurtømmer furu 10 117 m³ u.b. Glommen Mjøsen Skog/Moelven Spesialtømmer 1 313 m³ u.b. Løten Bygdesag Massevirke gran 9 142 m³ u.b. Glommen Mjøsen Skog Massevirke furu 4 804 m³ u.b. Glommen Mjøsen Skog Ved 2 899 m³ med bark (m.b.) Diverse Biovirke 834 m³ m.b. Glommen Mjøsen Skog Sum salg 42 100 m³ Tabell 6: Salg av virke fra Løiten Almenning i 2023 Innmålt volum i 2023 er helt likt det vedtatte budsjettet, men det er levert mer sagtømmer enn budsjettert. Stigende priser på sagtømmer gjennom året førte til at en større del av avvirkningen ble dreid over på bestandmed høy andel av sagtømmer. Driftsmessig var det et utfordrende år i skogen. Det var en vinter med mye snø i høyden som førte til at drifter i lavereliggende områder ble prioritert. På våren gikk vi omtrent rett fra sen snøsmelting til skogbrannfare som vedvarte fram til fellesferien. Det ble en bløt sommer og høst i skogen. Nærmere jul ble det snø og kuldegrader og fine driftsforhold. Det ble foretatt sluttavvirkning på 1 561 dekar, herav: • Flatehogst 1 040 dekar • Frøtrestillingshogst 521 dekar Totalt ble det sluttavvirket 32 500 m3 (77 % av totalt kvantum). Dette gir et uttak på 21 m3 pr. dekar. Høye tømmerpriser førte til avvirkning av skog på lavere boniteter, med et lavere volum pr. dekar. Gjennomsnittlig driftspris sluttavvirkning var kr 124,- pr/m3. Gran Furu Sagtømmer 54 % 67 % Massevirke 46 % 21 % Spesialtømmer (laft) 0 % 12 % Tabell 7: Fordeling av sluttavvirkning på sortiment Tynninger Det er tatt ut 9 600 m³ i tynninger, noe som utgjør 23 % av totalt kvantum. Tynningen er utført på 1 935 daa i hogstklasse 3 og 4, noe som gir et uttak på 5 m3/daa. Gjennomsnittlig driftspriser på tynninger kr 217,- pr. m³. Foto: Håvard Dufseth. 25 Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Det er i all hovedsak blitt tynnet i furubestand i områdene Ormholsvegen, Brattbakken, Skardberget, Åkroken og på Solbergskogen. Den økende prisen på sagtømmer utover i året, førte til at en større del av tynningen ble utført i furubestand med en større andel av sagtømmer. Planting Det ble satt ut 106 200 planter. Av disse var 13 000 furuplanter som ble satt ut nord for Korperud. Tilplantet areal var på 596 dekar som i snitt gir 178 planter pr. dekar. Plantingen er i hovedsak utført etter anbefalingen fra EDEL-programmet til Glommen Mjøsen Skog. Det meste av plantingen ble utført med innleid arbeidskraft fra Glommen Mjøsen Skog. Kostnad pr. plante var på kr 6,20 (2022 kr 5,55), før tilskuddene til tettere planting er trukket fra. Foryngelseskontroll I 2023 har egne ansatte utført foryngelseskontroll på i underkant av 2 300 dekar. Det er fortrinnsvis på plantinger utført i 2021 og 2022, samt en del bestand med naturlig furuforyngelse som er kontrollert både i form av egenkontroll og av Hedmarken Landbrukskontor. Foryngelseskontrollen viste at det i all hovedsak står meget bra til med foryngelsen på eiendommen. Når det gjelder foryngelser av furu, ser en at elg- bestanden er redusert, noe sompr. i dag gir tette naturlige foryngelser av furu. Suppleringsplanting De siste års foryngelseskontroller har vist lite behov for suppleringsplanting. Det ble allikevel utført noe supplering i bestand ved Målia og på Ebru. Det ble på et areal på 70 dekar satt ut 5 400 planter, noe som i snitt gir et planteantall på 75 planter/dekar. Arbeidet er utført av våre egne skogsarbeidere. Ungskogpleie Avstandsregulering og lauvrydding ble utført på 2 192 dekar. Forhåndsrydding i bestand som er eldre enn hogstklasse 2 ble utført på 150 dekar. Også i 2023 var Løiten Almenning med i prosjektet «JOB;U-sommerjobb for ungdom». Prosjektet eies av Skogselskapet i Hedmark, som sammen med skognæringa ønsker å legge til rette for at lokal ungdom skal kunne ha sommerjobb i skogen med ungskogpleie. Vi fikk mange søknader på de fire stillingene vi lyste ut, og ungdommene gjorde en veldig bra innsats i løpet av fire uker i juli. Sammen med våre egne skogsarbeidere utførte de til sammen 1 200 dekar med ungskogpleie/forhåndsrydding. I tillegg fikk vi hjelp av innleid arbeidskraft fra Figur 4: Sortimentsfordeling tynning Sortimentsfordeling tynning Ved Barblanding Furu sag Gran sag Figur 5: Oversikt over antall utsatte planter og planter pr. dekar nyplanting Nyplanting Antall År Planter/daa Antall planter Planter/daa Figur 6: Oversikt over utført avstandsregulering og forhåndsrydding Ungskogpleie Dekar Avstandsregulering Forhåndsrydding År 26 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRSMELDING

JOB;U – sommerjobb for ungdom. Foto: Håvard Dufseth. Glommen Mjøsen Skog, som utførte 1 075 dekar ungskogpleie på høsten. Det ble utført avstandsregulering i en god del furubestand, som etter et lavere beitetrykk av elg har høy tetthet av furu. Med en fortsatt redusert elgbestand vil arealet med furuforyngelse som trenger avstands- regulering øke betraktelig i årene framover. Markberedning Det ble utført markberedning på 905 dekar. 530 dekar ble markberedt med det lassbærer- monterte markberedningsaggregatet Donaren, og 375 dekar ble hauglagt med gravemaskin. Kostnad totalt kr 482 400. Det ble utbetalt statstilskudd på tiltaket, som gir en kostnad på kr 373 pr. dekar etter tilskudd. Gjødsling Det ble ikke utført gjødsling i Løiten Almenning i 2023. Dette vil være et prioritert tiltak i 2024. Sporsletting – grøfterensk Det ble utført sporsletting etter drifter i 2022 til en kostnad av kr 17 400,-. Kostnad ca. kr 0,35,- pr. avvirket m3. Grøfterensk/suppleringsgrøfting ble utført på 7 950meter til en kostnadpå kr 109000,-. Tilskudd Løiten Almenning har mottatt offentlige tilskudd til investeringstiltak innen skogbruk på til sammen kr 1 424 159,-. Tiltak Tilskudd i kr Ombygg. veger/bruer 721 612,- Snuplasser 37 397,- Tettere planting 134 870,- Markberedning 144 720,- Ungskogpleie 385 560,- Totalt 1 424 159,- Tabell 8: Mottatt statstilskudd 2023 fordelt på formål Figur 7: Oversikt overmarkberedningmed gravemaskin og lassbærer År Gravemaskin Donaren Dekar Markberedning 27 Løiten Almenning I Årsmelding 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==