Løiten Almenning I Årsmelding 2023

BALANSE (alle beløp i hele 1000 kroner) Morselskap Konsern 2023 2022 EIENDELER Note 2023 2022 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler - 57 Driftsplan 5 - 57 - 57 Sum immaterielle eiendeler - 57 Varige driftsmidler 25 181 23 901 Tomter og bygninger 5 35 860 28 295 2 838 2 031 Maskiner og inventar 5 2 838 2 031 - - Anlegg under utførelse 5 7 353 4 612 - - Løsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol. 5 362 - 28 020 25 932 Sum varige driftsmidler 46 412 34 938 Finansielle anleggsmidler 50 096 52 291 Investeringer i datterselskap 7 - - 8 877 16 560 Investeringer i tilknyttet selskap 7 8 877 20 793 626 596 Investeringer i aksjer og andeler 8 626 596 - 12 583 Lån til tilknyttet selskap 2 - 18 471 - - Lån til foretak i samme konsern 2 - - - - Andre fordringer - 14 59 599 82 030 Sum finansielle anleggsmidler 9 503 39 874 87 619 108 019 Sum anleggsmidler 55 916 74 869 Omløpsmidler 24 511 31 941 Lager av varer og annen beholdning 11 51 968 60 473 Fordringer 6 131 17 807 Kundefordringer 2 6 540 6 501 3 171 2 018 Andre fordringer 4 240 3 105 - 4 Fordring på konsernselskap - - 9 303 19 828 Sum fordringer 10 780 9 606 50 902 6 936 Bankinnskudd, kontanter og lignende 12 55 450 25 012 84 715 58 706 Sum omløpsmidler 118 199 95 090 172 334 166 724 SUM EIENDELER 174 115 169 959 KOLUMNETITTEL 8 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRS- OG KONS RNREGNSKAP 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==