Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Frivillig vern Det har i flere år pågått en prosess om frivillig vern av Korpreiret (143 daa) og Gitvola (4 442 daa). I Korpreiret er det snakk om utvidelse av et eksisterende verne- område i Elverum inn i Løten. Innenfor det aktuelle området på Gitvola er det snakk om vern av et areal som allerede har betydelig begrensninger på drift pga. miljøhensyn. Seterområdene inngår ikke i det aktuelle verneom- rådet. Det er p.t. enighet med staten om den økonomiske kompensasjonen for et frivillig vern, og arbeidet med å få til en balansert verneforskrift ligger rett foran oss. Budor Det er ikke nødvendig med ytterligere investeringer før tomtereserven er betydelig redusert. Vi forventer ikke at markedet er tilbake til en normalsituasjon i løpet av 2024. Til forskjell fra mange andre utbyggere og destinasjonseiere sitter vi gjeldfrie med en stor tomtereserve. Dette byr på muligheter framover. Fokus på miljøproblematikk rundt hyttebygging er i likhet med samme fokuset innen skogbruket stor og økende. Med basis i områdeplanen er det tatt betydelige grep for å redusere miljøpåvirkningen av hyttebygging på Budor. Løiten Almenning eier og driver skitrekket og caravanplassen på Budor. Skitrekket er løpende vedlikeholdt og i god stand. Størst usikkerhet er knyttet til det elektriske styringssystemet. Caravanplassen har fullt belegg. Det vil i 2024 bli gjort en vurdering av investering i en kvalitativt bedre ogmer rasjonell strømtilkobling for de enkelte plasser. Veger – utbedring Under en kontroll av brua på Nordhuevegen ble det konstatert omfattende skader i limtrekonstruksjon. Dette sammen med noe undergraving av fundamentene gjør at det er behov for en ny bru i 2024. Som følge av tilstanden er akseltrykket redusert. Opprusting av vegnettet på Budor fortsetter med to hovedprosjekter. Østre Fjellveg fra Budor til Øisetra vil bli grøftet, få nye stikkrenner og nytt slitelag. Arbeidet i Svaenlia fortsetter med grøfting og slitelag på vegnettet på oversiden av Svaenlivegen. Finansiell situasjon Den finansielle situasjonen i Løiten Almenning er god, spesielt etter eiendomssalg og kapitalnedsettelse i Hedalm. Dersom det frivillige vernet av Gitvola realiseres, vil dette bidra ytterligere til kontanter. Løiten Almenning sin strategi er at ledig kapital primært skal investeres i egen eiendom. Fram til og med 2022 ble kapital investert i klargjøring av utbyggingsarealer på Budor. Det er ikke umiddelbart behov for ytterligere investeringer fra allmenningens side på Budor som gir konkurransedyktig forrentning. For å oppnå best mulig avkastning på lang sikt, og oppnå best mulig risikoprofil, har styret derfor besluttet å sette en del kapital til langsiktig forvaltning i rente- og aksjefond. Blandingen mellom renter og aksjer vil variere med markedssituasjonen. For å sikre gjennomsiktighet og stabilitet i forvaltningen har styret utarbeidet retningslinjer for denne virksomheten. Forvaltningen vil skje gjennom det nyetablerte komandittselskapet Løiten Almenning Finans KS. Foto: Håvard Dufseth. 37 Løiten Almenning I Årsmelding 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==