Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Tilskudd Prinsipper Tilskudd er en overskuddsanvendelse som kan komme i tillegg til bruksrettsytelsene. Styret står fritt i sin anvendelse av tilskudd, og vurderer til enhver tid innretning og størrelse på tilskuddene ut fra allmenningens økonomiske situasjon. Satser for tilskudd som er oppgitt i det følgende er derfor å betrakte sommaksimale satser. Satser Bygninger I de tilfeller styret innvilger bruksrettytelser til et nybygg innenfor tradisjonell jordbruksproduksjon, men der bruksretteiendommen har for lite jordbruksareal i forhold til utbyggingsplaner, kan styret innvilge tilskudd til den delen av prosjektet som går ut over brukets eget produksjonsgrunnlag. Regelverket for bruksrettytelser legges til grunn for beregning, og det kan gis 50% av beregnede bruksrettytelser. Tilskuddet kan ikke utgjøre mer enn bruksrettytelsen, og sum bruksrettytelser og tilskudd kan ikke overstige grensa for maksimal bruksrettytelse, p.t. kr 2 000 000. Det forutsettes leieavtaler på minimum ti år for arealgrunnlaget som ligger til grunn for innvilgning av tilskudd. Styret kan også innvilge tilskudd til bygninger som skal benyttes til andre typer næringer enn tradisjonell jordbruksproduksjon. Det er en forutsetning at prosjektet kan sannsynliggjøre en næringsmessig betydning. Prosjekter som baseres på passiv utleie gir ikke grunnlag for tilskudd. Regelverket for bruksrettytelser legges til grunn for beregning, og det kan gis 50 % av beregnet bruksrettytelse. Tilskudd til beitedyr For å stimulere til bruk av utmarksbeite i allmenningen har styret innført to tiltak som en prøveordning: • Virtuell gjerdeteknologi (NoFence m.fl.) til småfe og storfe. Det gis et driftstilskudd på kr 300,- pr. klave begrenset til 50 % av besetningens mordyr. • Tilskudd pr. søye på utmarksbeite på kr 200,- Tilskuddssatsen tar utgangspunkt i ca. 100 dager på utmarksbeite og/eller seterlykkjer i Løiten Almenning. Tilskuddene innvilges etter søknad fra den enkelte, og avsjekkes mot beitelagets rapportering av antall dyr sluppet. Søknadsfrist for beitesesongen 2024 er 1. november. Riving av gamle seterbygninger og fjerning av dårlige gjerder ved setervoller Gammel seterbebyggelse og gjerder ved setervoller tilhører eier av den eiendommen som setra tilligger. Det samme gjør dermed ansvaret for å rydde opp i dette. Flere steder utgjør både gamle hus og gjerder fare for folk og fe og et miljøproblem. For å initiere opprydding vil styret som en prøveordning yte tilskudd til dette. Størrelsen på tilskudd vurderes i det enkelte tilfelle, og kan ytes med inntil 75% av kostnadsoverslag begrenset oppad til kr 100 000 pr. prosjekt. Riving/opprydding av hus og opprydding av gamle gjerder på samme seter regnes som ett prosjekt. Utbetaling av tilskudd forutsetter kopi av rivingstillatelse, og dokumentert innlevering til godkjent mottak. Annet Allmennyttige tiltak og fellestiltak i regi av lag og foreninger kan gis tilskudd etter nærmere vurdering av styret. Styret i Løiten Almenning 15.01.2024 45 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 BRUKSRETTYTELSER

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==