Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Veger i Budorområdet generelt Endringer i klima har også kommet til Budor og dettemerkes spesielt med stadig større nedbørsmengder på kort tid. Dette belaster både grøfter og stikkrenner på en helt annenmåteenn tidligere, ogdet ble i 2023startet et arbeid med å forsterke utsatte områder. I tillegg til å øke kapasiteten på både grøfter og stikkrenner har vi forsterket grøfter og inntakene til stikkrennene med maskinkult. Dette reduserer vannhastigheten og hindrer utvasking av vegen. I 2023 ble dette tiltaket utført i områdene Budor skianlegg, langs Budorvegen og ved innkjørselen til Møssmørlia. Annen forvaltning av allmenningens ressurser Grenser Arbeidet med å lete framgamle grensemerker mot private eiendommer og merke grensene på nytt, fortsatte sommeren 2023. Grenser i Østroa og området Ebru – Jønsrud ble merket. Det avdekkes flere steder at grensemerker har blitt borte på grunn av ulik aktivitet – slik som ned- fylling, grøfting, steinrøyser og arbeid med oppsetting av gjerde. Mange er ikke klar over hvor grensene til eiendommen sin går og har aktivitet utenfor sin egen eiendom. Utleiebygg Bygningsmassen på Kilde er i all hovedsak allmenningen sine utleiebygg. Markedet er stabilt, men det er begrenset betalingsvillighet for næringslokaler i Løten. For å tilfredsstille lovmessige krav til utleie ble det i 2023 installert et nytt brannvarslingsanlegg i kontorlokalene. Næringstomter Ånestad Det har vært jobbet med et par aktører som er interessert i å etablere seg på Ånestad, men det ble ikke gjort noe konkret salg i 2023. Arbeidet fortsetter og det forventes avklaringer våren 2024. Hed-pall tomta Etter at Kildetunet nå er realisert er det en naturlig utvikling å gå videre med resten av Hed-pall tomta. Dette er Løten sentrums mest sentrale tomt av en viss størrelse, men som i dag fremstår som et nedfallent fabrikkområde. Det arbeides nåmed en utvikling av tomtenmedmindre enheter i form av rekkehus og firemannsboliger, gjennom Kildetunet AS. Dette arbeidet vil fortsette utover i 2024. Solkraftverk 2023 var året solkraftselskapene dukket opp på arenaen for alvor. Flere interessenter har ønsket å anlegge kraftverk av ulik størrelse på Løiten Almenning sin grunn. Et av disse prosjektene ble grundig vurdert. Økonomisk var prosjektet interessant. Styret valgte allikevel å si nei til solkraftverk på prinsipielt grunnlag. Allmenningens areal er stort, men både egen og andres aktivitet spiser av arealet. Bevaring av skogarealene for skogproduksjon og biotoper i et langsiktig perspektiv må etter styrets vurdering veie tyngst. Dammer Løiten Almenning har i 2023 videreført tilsynet med dammene på Rokosjøen, Yksnsjøen og Geitholmsjøen. Hovedfokus har allikevel vært å få gjennomslag hos NVE for at dammene ikke er vårt ansvar. For Rokosjøen sin del har NVE akseptert at Klevfos er rette ansvarlige. Klevfos har via advokat varslet NVE om at de ikke ser seg økonomisk i stand til å ivareta dammen, langt mindre utbedre den. Denne saken er i prosess. Vi har ikke fått gjennomslag for vårt syn om ansvarsforholdet for dammen på Yksnsjøen. Vi betrakter allikevel ikke denne saken som avsluttet. Samarbeid med lag og foreninger Nordbygda/Løten Ski og Løten o-lag Løiten Almenning har et tett samarbeid med Nordbygda/ Løten Ski og Løten o-lag. Begge organisasjoner markedsfører våre utmarksarealer på en fin måte, og er tilrette- leggere for aktivitet i utmarka. Oppgradering av Svaenlivegen. Foto: Johan Chr. Fischer. 33 Løiten Almenning I Årsmelding 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==