Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Retningslinjer Jordbruksmessig behov Ved forvaltningen av bruksretten og beregningen av en eiendoms jordbruksmessige behov er det kun eiendommens eget areal som er grunnlaget. Forhold som leiejord og spredeareal vil det ikke bli tatt hensyn til. Nybygg det søkes bruksretts- ytelser til må stå i forhold til bruksretteiendommens jordbruksareal og drift. For eventuell tilleggsytelse i form av tilskudd, se s: 7 og 8. Det er viktige for allmenningens vurdering at jorda på eiendommen holdes i hevd, dvs. minimum at det høstes en gang i året og at avlingen brukes. Aktivt beitebruk defineres ved at beitet skal jordbearbeides med visse mellomrom og gjødsles/kultiveres årlig. Videre at beitet benyttes som del av en aktiv jordbruksproduksjon på bruket. På bruk der jorda ikke drives i egen regi gis bruksrettsytelsene til nybygg bolig og til garasje på maks 75 m². Det gis også bruksrettytelser til jordveien og langved. Ytelser til vedlikehold av driftsbygninger vurderes ut fra bygningenes størrelse og tilstand, jfr. bestemmelsen i avsnittet driftsbygninger lengre nede på denne siden. Det jordbruksmessige grunnlaget kan bare brukes én gang. Startes det opp en ny produksjon, eller eksisterende produksjon utvides, vil eksisterende produksjon komme til fratrekk i beregningen. Vedlikehold boliger Vedlikehold på hovedbygning er berettiget til bruksrettytelser uansett størrelse. Bruksrettytelser til vedlikehold av kårbolig vurderes i det enkelte tilfelle ut fra behov for slik bolig. Det gis ikke ytelser til terrasser eller plattinger. Nybygg bolig Det gis bruksrettsytelser til nybygg inntil en størrelse på totalt 150 m². Beregning av boligens areal skal utføres i henhold til Husbankens regelverk. Det gis ikke ytelser til terrasser eller plattinger. Det gis ikke bruksrettytelser til ny utleie-/arbeiderbolig. Det gis i utgangspunktet heller ikke bruksrettytelser til bolig på bruk der eier ikke bor. Dette kan fravikes i de tilfeller at bygging av ny bolig, eller istandsetting av bolig er et ledd i tilflytting. Driftsbygninger • På bruk der det ikke drives jordbruksdrift i egen regi kan ytelsene til nybygg begrenses til 75 m². Dette vil da bli ansett som garasje inkl. bod og skåle. • På bruk der det ikke drives jordbruksdrift i egen regi med store og/eller dårlige driftsbygninger kan styret bestemme at det maksimalt gis ytelser til vedlikehold tilsvarende ytelsene for en ny driftsbygning på 75m². • Det gis kun ytelser til driftsbygninger for husdyr somtilfredsstiller offentlige krav for det aktuelle husdyrslaget. • Eventuell driftsbygning bygd som fellestiltak mellom flere bruksberettigede kan bli vurdert særskilt etter søknad til styret. Bygningen må ligge på eiendommed bruksrett. Annen bebyggelse Det kan gis bruksrettytelser til seterhus der setra er i aktiv drift med mjølkeproduksjon. Satser som for tilsvarende bygg på bruksretteiendommen. Det gis ikke bruksrettytelser til bygninger på setre som ikke er i drift. Utnyttelse av setervoller kun til beiting, og dermed uten reelt behov for hus regnes i denne sammenhengen ikke som aktiv drift. Prinsipper for tilbakebetaling av ytelser Styret kan kreve tilbakebetaling av ytelser i slike situasjoner: • Bruksrettytelser viser seg å være gitt på feil grunnlag. • Fradeling av bygninger som det er gitt bruksrettytelser til. • Ved fradeling eller omdisponering av jord sommedfører at bruket mister bruksretten. • Bruket endrer karakter til fritidseiendom. • Omdisponering av bygninger til annet formål enn det er gitt bruksrettytelser til. Ved nybygg og større vedlikehold kan det kreves tilbaketaling av ytelser i 25 år etter sluttutbetaling. Krav om tilbakebetalt beløp reduseres med 1/25 pr. år. 44 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 BRUKSRETTYTELSER

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==