Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Styret har gjennomgått sentrale risikoområder med tilhørende risikoreduserende tiltak innenfor allmenningens drift. Løiten Almennings skoger er forsikret i Skogbrand, øvrige deler av virksomheten er forsikret i Gjensidige. Konsernet er omfattet av åpenhetsloven, og styrets redegjørelse er tilgjengelig på morselskapets nettsider. Løiten Almenning har i løpet av 2023 blitt sertifisert innen ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø). Sertifiseringene omfatter også virksomheten under Budor AS. Sertifiseringene dokumenterer at det er etablert systemer for kontinuerlig forbedring av virksomhetens kvalitets- og miljøarbeid. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2023 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og det bekreftes herved at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Arbeidsmiljø Medarbeiderne er ansatt i Løiten Almenning. Styret har fremhevet organisasjon og arbeidsmiljø som en viktig del av Løiten Almenning sin strategi. Det har i 2023 blitt gjennomført medarbeiderunder- søkelse som er behandlet i styret. Organisasjonen er fhv. liten, men opererer geografisk svært spredt i det daglige, dette krever spesiell oppmerksomhet rettet mot fellesskapsfølelse. Sykefraværet i 2023 har vært sjeldent høyt, totalt 11 %, herav 0,3 % korttidsfravær (1-16 dager). Løiten Almenning har ikke hatt HMS relatert fravær i 2023. Likestilling og mangfold Konsernet har ved utgangen av året 12 fast ansatte, til sammen 11,5 årsverk. Av de fast ansatte er tre kvinner, alle ansatt i administrative stillinger. Det har i 2023 vært 29 ansatte på timebasis, 5 i skogen og 24 på Budor, til sammen utgjør dette 2,5 årsverk, herav 2,1 årsverk på Budor. I all hovedsak dreier dette seg om ungdom som bistår i drifta av Budor skitrekk, og for skogen sin del arbeider med ungskogpleie. Av de som har vært ansatt på timebasis har 9 vært kvinner og 20 vært menn. Styrets vurdering er at det er lav risiko for diskriminering ut fra kjønn i løpende drift. Selskapet må ved rekruttering være bevisst på faren for subjektive vurderinger knyttet til kjønn og etnisitet. Ytre miljø Konsernet driver virksomhet basert på utnyttelse av natur- og arealressurser. Virksomheten påvirker dermed det ytre miljøet, spesielt ved hogst, foryngelsesarbeid i skogen, og ved utbygging av hytteområder. Langsiktighet preger vår virksomhet. Dette gjør det nødvendig å kontinuerlig forbedre vårt arbeid med å oppnå god lønnsomhet med stadig mindre belastning på miljø og klima. Løiten Almenning er medlem av Glommen Mjøsen Skogs FSC® gruppeordning, og skogforvaltningen skjer iht. FSC® sine prinsipper og kriterier. Ved utbygging av hytte- områder er det iverksatt konkrete tiltak for å redusere arealinngrepene ved utbygging av hyttefelt, bl.a. gjennom bestemmelser nedfelt i Områdeplan for Budor Sør. Sertifisering innen ISO 14001 bidrar til redusert risiko for negativ virkning på ytre miljø. Redegjørelse for årsregnskapet og resultatdisponeringen Omsetningen i konsernet er redusert fra 88 mill. kroner i 2022 til 63,4 mill. kroner i 2023. Dette skyldes mindre salg av festeretter pga. nedgangen i hyttemarkedet generelt. Årsresultatet ble 14,4 mill. kroner, 1,4 mill. kroner bedre enn i 2022. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med noter et riktig bilde av virksomheten for 2023, og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for vurderingene av regnskapet. Med bakgrunn i dette er årets regnskapsoverskudd anbefalt disponert slik: • Bruksrettytelser 8 093 • Overført eiendomsfond 752 • Overført skogkulturfond 93 • Overført til annen egenkapital 5 458 Samlet kontantstrøm fra driften i konsernet var på 12,7 mill. kroner, mens driftsresultatet for konsernet utgjorde 5,3 mill. kroner. Differansen skyldes i hovedsak reduksjon i varelager. De samlede investeringene i konsernet var i 2023 på 11,2 mill. kroner. Av dette var 9,3 mill. tomter og bygninger. Konsernet likviditetsbeholdning var 55,5 mill. kroner pr. 31.12.2023. Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Konsernets finansielle stilling er god, og pr. 31.12.2023 kan konsernet nedbetale kortsiktig gjeld ved hjelp av de mest likvide midler. Totalkapitalen var ved utgangen av året 174,1 mill. kroner sammenlignet med 170 mill. kroner året før. Egenkapital- andelen var på 90 %. Konsernets finansielle risiko er lav. 5 Løiten Almenning I Årsmelding 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==