Løiten Almenning I Årsmelding 2023

I kroneverdi 2023 er det utbetalt 83,5 mill. kr i brukrett siste ti år, dvs. 8,35 mill. kr pr. år i gjennomsnitt. Bruksrettutbetalinger i 2023 ligger dermed omtrent på snittet for siste ti år. Beite Det ble sluppet omtrent samme antall søyer, men 90 færre lam på utmarksbeite i allmenningen i 2023 enn i 2022. Antall oppgitte storfe sluppet omfatter også storfe på setervoller. År Søyer Lam Totalt småfe Tapt småfe Storfe1) Tapt storfe 2023 902 1 481 2 383 155 (6,5%) 575 0 2022 895 1571 2466 180 (7,3%) 311 1 2021 921 1487 2408 99 (4,1%) 392 1 Tabell 5: Småfe og storfe sluppet på beite de siste tre år, og tap av beitedyr de samme åra. Kilde: Løten og Vang Beitelag. 1) Her inngår også dyr som har beitet på setervoller. Flere besetninger veksler mellom utmarksbeite, og beite på setervoller. Tallene viser at det var ca. 1 000 færre sauer på beite i allmenningen i 2023 enn for ti år siden. De siste 20 årene er antallet mer enn halvert. Som tidligere viser tall fra beitelaget store forskjeller i tap av dyr mellom sankelaga. Stålsætra og Skogbygda er sankelaga med prosentvis størst tap av lam, ca. 15%. Sankelaget ved Målia har prosentvis det største tapet av søyer, 5 %. Skog og utmark Skogens tilvekst, foryngelse og tilstand Allmenningen har egen forvaltningsplan og skogbruksplan for eiendommen. Planene inkluderer kartgrunnlag og beskrivelse av miljø-, kultur- minne- og flerbrukshensyn. Planene blir revidert regelmessig. Siste skogtakst fra 2023 viser en stående kubikkmasse på rett i underkant av 2 000 000 m3. Drøyt 30 000 m3 av den stående kubikkmassen står i områder som er båndlagt med restriksjoner som for eksempel miljøfigurer, reservater etc. Den beregnede tilveksten i hogstklasse 3, 4 og 5 er på 66 744 m3. Hogstprognosen utarbeidet av Glommen Mjøsen skog i 2023 tilsier et årlig salgsvolum på 47 000 m3. Gjennomsnittlig hogstkvantum siste 5 år, har vært om lag 46 000 m3/år. Figur 1: Utbetaling av bruksrett siste 10 år, kroneverdi 2023. Hele tusen kroner. Bruksrettytelser, kroneverdi 2023 Figur 2: Utvikling av stående volum LA 1992-2023 (Kilde GM skog) Volum Volum i m3 Lauv Furu Gran Figur 3: Hogstprognose vs. fordeling avvirkning i m3 Fordeling avvirkning m3 Biovirke/ved Furu Gran Hogstprognose 24 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRSMELDING

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==