Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Miljøsertifisering Løiten Almenning er medlem av Glommen Mjøsen Skogs FSC® gruppeordning (FSC-C103851) og skogforvaltningen på eiendommen skjer i tråd med FSC Prinsipper og Kriterier. Glommen Mjøsen Skog er sertifisert gjennom Soil Association Certification Ltd. I tillegg er Løiten Almenning medlem av Glommen Mjøsen Skogs PEFC sertifikat, og følger Norsk PEFC Skogstandard. Sammensetning og endringer i flora og fauna Allmenningen har god statistikk over jaktutbytte, beiteforhold mv. i våre områder. Særlig i vinterbeiteområdene for elg, har en i lang tid sett en tilbakegang av ROS-arter (rogn, osp, selje) og det har vært store beiteskader på furuforyngelsen. De siste årene har det vært en betydelig bedring i beiteskadene på furuforyngelen. Gran forynges ved planting, mens furu og lauv forynges i all hovedsak ved naturlig foryngelse. Kontroller viser at foryngelsen etter hogst er god, men suppleringsplanting har vært nødvendig på enkelte felt. Skogens tilstand vurderes generelt som stabil og god. Fremmede arter som rødhyll øker i utbredelse – spesielt i lavereliggende områder. Generelt vurderes likevel status for flora og fauna som stabil på eiendommen. Det vises for øvrig til egen omtale av beiteforhold, jakt og fiske. Miljømessige og sosiale påvirkninger Ved gjennomføring av skogbrukstiltak gjøres det en vurdering før- og etter arbeidet. I dette ligger også kvalitetssikring gjennom konsultasjon av offentlige databaser for miljø og kulturminner. Biologisk rådgiver er benyttet til avklaring av enkelte artsfunn og naturtypeområder. Alle driftsområder befares på barmark før drift. Følgende verneområder berører allmenningen: Klekke- fjellet barskogreservat på 8 571 dekar, Lavsjømyrene/Målikjølen myrreservat på 10 060 dekar, og Vesle Rokosjøen naturreservat som utgjør 80 dekar i Løiten Almenning. Statsforvalterenerforvaltningsmyndighetforreservatene, og har ansvaret for tilsynet med områdene. Det er gjennomført miljøregistrering på eiendommen, og 1 502 dekar er avsatt somnøkkelbiotoper. Nøkkelbiotopene overvåkes av Løiten Almenning selv. I tillegg gjennomføres det stikkprøvebaserte kontroller i regi av sertifikatholder (FSC®). Allmenningen har i 2023 overvåket inntil 14 rovfuglreirlokaliteter i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og Løten kommune. Det er ikke avdekket skader eller andre utilsiktede forstyrrelser på verneom- råder, nøkkelbiotoper eller hensynsområder i 2023. Allmenningen har betydelig aktivitet knyttet til fritids- aktiviteter og friluftsliv. Skogsbilvegene er i hovedsak åpne for fri ferdsel store deler av året, mot betaling i form av bomavgift. Allmenningen har gjennom representasjon og møter jevnlig dialog med aktuelle brukergrupper. Det benyttes i stor grad lokal arbeidskraft, med unntak av noe utenlandsk arbeidskraft til skogkulturarbeid. Tømmeret blir i hovedsak foredlet på regionale sagbruk, mens massevirket i stor grad går til Sverige. Det er ikke registrert vesentlige endringer eller konflikter knyttet til sosiale forhold siste året. CO2-binding Ifølge Skogbrukets klimakalkulator binder Løiten Al- mennings skogsdrift til sammen 52 200 tonn CO2 (tilvekst fratrukket hogst). Dette tilsvarer det årlige utslippet til ca. 17 400 personbiler drevet på fossilt drivstoff. I tillegg kommer positiv effekt ved bruk av foredlet plantemateriale, ved at tre erstatter andre materialer og ved at bioenergi erstatter fossilt brensel. Koier Vi har 65 koier som er i slik stand at de kan brukes til overnatting og utleie. 52 av disse er leies ut. Ved årsskiftet er 42 utleid på åremålsavtale og 1 korttidsutleie. 6 er utleid under elgjakta, ellers i året mulig med korttidsleie. 3 utleiekoier står ledige ved årsskiftet. I tillegg er to koier leid av HHT, og som en må være medlem i Turistforeningen for å bruke. 11 koier står åpne til fri benyttelse,for én av koiene må nøkkkel lånes på all- menningskontoret. Utover dette har vi ytterligere 22 koier i ulik forfatning, men som er i slik stand at de ikke kan brukes uten en restaurering. Til sammen 87 koier. I 2023 er det ikke foretatt noen full opprusting av noen enkeltkoier,mendetergjortendelvedlikeholdsarbeiderpå mange. Blant annet av ildstedogpiper, etter atHedmarken Brannvesen gjennomførte tilsyn og påpekte mangler ved noen koier. En aktiv og svært dyktig dugnadsgjeng i HHT har utbedret koie og særlig stallen ved Hølmyrkoia. De har også gjort vedlikehold av Svarttjernskoia og Svartskogkoia og de har også satt opp en ny gapahuk ved Vesl-svaen. Ved Kjelstadkoia har vi flyttet uthuset. Det er laget ny pipe og satt inn ny ovn på Klettsætra og opprustingen av Bjørksætra og Kjølstadkoia er fullført. Jakt Elg Årets jakt var første året i en ny femårsperiode. Jaktlagene somhadde jakt i forrige periode, ble tilbudt jakt på samme terreng i en ny periode. Kun ett lag av de 15 lagene trakk seg. Jaktlag med minst 7 jegere på laget og derav minst 3 innenbygdsboende og med krav om at både leder og nestleder skulle være innenbygdsboende, fikk mulighet til å søke om jakt på det ledige terrenget. Blant 6 godkjente lag som søkte, ble ett lag trukket ut og fikk jakt på Sjølisjøfeltet. 28 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRSMELDING

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==