Løiten Almenning I Årsmelding 2023

2021 2022 2023 Salgsinntekter skogsvirke 21 676 25 360 28 335 Andre driftsinntekter 89 202 62 681 35 022 Sum driftsinntekter 110 878 88 041 63 357 Sum driftskostnader 79 885 81 640 58 096 DRIFTSRESULTAT 30 993 6 401 5 261 Netto finansposter 4 878 7 864 10 193 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 35 871 14 265 15 453 Tabell 1:Fra 2021 har Løiten Almenning utarbeidet konsernregnskap. For å gjøre tallene sammenlignbare er det bare åra med konsernregnskap som er oppgitt. Tall i hele 1 000 kroner. Virksomheten Løiten Almenning er en stor skog- og utmarkseiendom som forvaltes etter bygdeallmenningslovens bestemmelser. Konsernet består i tillegg til Løiten Almenning av datterselskapene Budor AS og Aktieselskapet Klevfos Cellulose og Papirfabrikk AS. Løiten Almenning med datterselskaper holder til i Løten kommune. Konsernet sin misjon er bærekraftig forvaltning av ressurser, slik at det oppnås best mulig potensiale for bruksrett på kort og lang sikt, og utgjør et samfunnsgode for bygda. Hovedvirksomheter er skogbruk og utnyttelse av areal- og utmarksressurser. For å legge til rette for bortfeste av hyttetomter driver også konsernet destinasjonen Budor med anlegg og aktiviteter. For å fremme allmenningens og de bruksberettigedes interesser har selskapet hel- eller deleierskap i virksomheter som har vært, eller er nært knyttet til skogbruk, utvikling av hytteområder eller annen utnyttelse av sine ressurser. Resultat og utvikling Løiten Almenning/konsernet har en stabil god inntekt fra omsetning av virke fra skogen. Det meste av denne omsetningen går via Glommen Mjøsen Skog, og er basert på flerårige avtaler. Morselskapet opparbeider infrastruktur i hytteområder, og selger festeretter til datterselskapet Budor AS. Årlig festeavgift er en viktig årlig inntektskilde. Det samme er vegavgifter som går til dekning av vedlikehold av allmenningens vegnett. Sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer Prisene på skurtømmer ogmassevirke er påvirket av både nasjonale og internasjonalemarkeder. Langsiktige og forpliktende avtaler med Glommen Mjøsen Skog og Moelven Virke AS bidrar til å redusere risikoen. Det er også risiko- reduserende at vi har store skogressurser, og kan tilpasse drifta til markedets svingninger. Markedet for hyttetomter er påvirket av konjunkturene. Størst risiko er å ha store grunnlagsinvesteringer stående i balansen. Investeringen fordeles på antall tomter, og risikoen er redusert ved å fordele grunnlagsinvesteringene på færre tomter enn det er potensiale for å bygge ut. Pr. 31.12.23 er det balanseført 71 byggeklare tomter i konsernet, 55 tomter i Budor AS og 16 tomter i Løiten Almenning. Det ligger tre damanlegg delvis på allmenningens grunn. Det er et omfattende regelverk som gjelder for tilsyn og utbedringer av denne typen anlegg. Løiten Almenning har gjennom flere år påtatt seg tilsyn i mangel av annen ansvarsavklaring. I 2023 ble det avklart med NVE at det er Aktieselskapet Klevfos Cellulose og Papirfabrikk AS som er ansvarlig for dammen på Rokosjøen. Klevfos har via advokat varslet NVE om at selskapet ikke ser seg økonomisk i stand til å ivareta dammen, langt mindre utbedre den. Denne saken er i prosess. Vi har foreløpig ikke fått gjennomslag for vårt syn om ansvarsforholdet for dammene på Gjetholmsjøen og Yksnsjøen. Vi betrakter allikevel ikke disse sakene som avsluttet. 4 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 STYRETS ÅRSBERETNING 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==