Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Note 7 – Datterselskap, TS, FKV Morselskapet Investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap regnskapsføres etter egenkapitalmetoden Datterselskap Eier-/ stemmeandel Anskaffelseskost Andel Egenkapital Andel resultat Balanseført verdi 31.12 Budor AS 100% 14 925 52 203 -2 190 50 013 Aktieselskapet Klevfos 100% 1 88 5 83 Balanseført verdi morselskap 52 291 -2 185 50 096 Årsregnskapet til Aktieselskapet Klevfos var ikke avlagt ved avgivelse av regnskapet. FKV/TS Kildetunet AS 50% 258 5 580 1 002 5 580 Hedalm Holding AS 43% 28 408 3 297 3 225 3 297 Hedalm Holding AS eier følgende datterselskaper: Hedalm Eiendom AS 100% Sum tilknyttet selskap 8 877 TS i samme konsern LA Pukk AS ble solgt i løpet av 2023 av Budor AS. Bokført gevinst av salget var kr 961 224 Note 8 – Investering i andre aksjer og andeler Anleggsmidler Eierandel Balanseførtverdi Utbytte Utstillingsplassen Eiendom AS 164 aksjer 45 20 Andel Hamar-regionen Reiseliv SA 2 - Løiten Almenning Finans KS under stiftelse 30 - Andel Glommen Mjøsen Skog 549 32 Sum 626 52 Note 6 – Andre driftskostnader Morselskap Konsern I andre driftskostnader inngår: 2023 2022 2023 2022 Skogkultur 1 872 1 596 1 872 1 596 Hogst og fremkjøring tømmer 6 071 7 062 6 071 7 062 Veger 11 302 9 637 11 302 9 637 Jakt, fiske og utmark 132 131 132 131 Drift hyttefelt 162 210 162 210 Teknisk utstyr drift og vedlikehold 4 002 3 979 4 033 3 981 Bygningsvedlikehold 1 436 2 109 1 876 2 863 Forsikringer 526 418 588 469 Kontorutgifter 1 898 1 238 2 060 1 340 Markedsføring 210 1 531 1 666 3 700 Strøm, olje og komm.avg 1 802 1 731 2 283 2 587 Andre kostnader 2 776 2 699 3 213 5 131 Sum 32 215 32 341 35 258 38 707 KOLUMNETITTEL 17 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 N TER TIL REGNSKAPET 2023 (tall i hele tusen)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==