Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Det er i all hovedsak blitt tynnet i furubestand i områdene Ormholsvegen, Brattbakken, Skardberget, Åkroken og på Solbergskogen. Den økende prisen på sagtømmer utover i året, førte til at en større del av tynningen ble utført i furubestand med en større andel av sagtømmer. Planting Det ble satt ut 106 200 planter. Av disse var 13 000 furuplanter som ble satt ut nord for Korperud. Tilplantet areal var på 596 dekar som i snitt gir 178 planter pr. dekar. Plantingen er i hovedsak utført etter anbefalingen fra EDEL-programmet til Glommen Mjøsen Skog. Det meste av plantingen ble utført med innleid arbeidskraft fra Glommen Mjøsen Skog. Kostnad pr. plante var på kr 6,20 (2022 kr 5,55), før tilskuddene til tettere planting er trukket fra. Foryngelseskontroll I 2023 har egne ansatte utført foryngelseskontroll på i underkant av 2 300 dekar. Det er fortrinnsvis på plantinger utført i 2021 og 2022, samt en del bestand med naturlig furuforyngelse som er kontrollert både i form av egenkontroll og av Hedmarken Landbrukskontor. Foryngelseskontrollen viste at det i all hovedsak står meget bra til med foryngelsen på eiendommen. Når det gjelder foryngelser av furu, ser en at elg- bestanden er redusert, noe sompr. i dag gir tette naturlige foryngelser av furu. Suppleringsplanting De siste års foryngelseskontroller har vist lite behov for suppleringsplanting. Det ble allikevel utført noe supplering i bestand ved Målia og på Ebru. Det ble på et areal på 70 dekar satt ut 5 400 planter, noe som i snitt gir et planteantall på 75 planter/dekar. Arbeidet er utført av våre egne skogsarbeidere. Ungskogpleie Avstandsregulering og lauvrydding ble utført på 2 192 dekar. Forhåndsrydding i bestand som er eldre enn hogstklasse 2 ble utført på 150 dekar. Også i 2023 var Løiten Almenning med i prosjektet «JOB;U-sommerjobb for ungdom». Prosjektet eies av Skogselskapet i Hedmark, som sammen med skognæringa ønsker å legge til rette for at lokal ungdom skal kunne ha sommerjobb i skogen med ungskogpleie. Vi fikk mange søknader på de fire stillingene vi lyste ut, og ungdommene gjorde en veldig bra innsats i løpet av fire uker i juli. Sammen med våre egne skogsarbeidere utførte de til sammen 1 200 dekar med ungskogpleie/forhåndsrydding. I tillegg fikk vi hjelp av innleid arbeidskraft fra Figur 4: Sortimentsfordeling tynning Sortimentsfordeling tynning Ved Barblanding Furu sag Gran sag Figur 5: Oversikt over antall utsatte planter og planter pr. dekar nyplanting Nyplanting Antall År Planter/daa Antall planter Planter/daa Figur 6: Oversikt over utført avstandsregulering og forhåndsrydding Ungskogpleie Dekar Avstandsregulering Forhåndsrydding År 26 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRSMELDING

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==