Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Konsern 2023 2022 Resultat før skattekostnad 15 453 14 264 Periodens betalte/ tilbakebetalte skatt -925 -1 312 Ordinære avskrivninger 1 959 2 090 Nedskrivning 236 - Restultat fra DS/tilknyttet selskap -9 265 -5 578 Endring i varelager 8 505 -17 637 Endring i kundefordringer -39 8 265 Endring i leverandørgjeld -568 -880 Endringer i andre tidsavgrensningsposter -2 660 206 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 12 696 -582 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 295 - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -11 167 -13 483 Utbetalinger ved investering i anlegg under utførelse -2 741 - Endring langsiktige fordringer - 2 652 Sum kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -13 613 -10 831 Innbetalinger fra tilknyttede selskap 21 181 - Investering i aksjer og andeler -30 - Nedbetaling av langsiktig gjeld / opptak av ny gjeld 18 471 - Bruk av eiendomsfond til kjøp av allmenningsgrunn -188 -243 Utbetaling av lån 14 - Utbetalte bruksrettsytelser -8 093 -9 050 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 31 355 -9 293 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 30 438 -20 706 Beh. av kont. og kontantekv. ved periodens begynnelse 25 012 45 718 Beh. av kont. og kontantekv. ved periodens slutt 55 450 25 012 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (alle beløp i hele 1000 kroner) 10 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRS- OG KONSERNREGNSKAP 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==