Klimaarbeid i landbruket

28 Enkeltstående støtteordninger over jordbruksforhandlingene • Tilskudd til drenering av jordbruksjord Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet. Formålet er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag. • Tilskudd for å levere husdyrgjødsel til biogassanlegg Gjelder tilskudd til dekning av utgifter for levering av husdyrgjødsel til biogassproduksjon i sentraliserte anlegg og i gårdsbaserte biogassanlegg. Formålet er å stimulere til at gjødsla blir levert til biogassanlegg. Tilskuddet er et bidrag til å dekke kostnader med slik leveranse. Husdyrgjødsla kan også benyttes i eget biogassanlegg på gården. Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Formålet å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. Kommunen har ansvar for prioritering av tiltak i og behandling av søknader til SMIL-ordningen. Eksempler på tiltak med klimarelevans: • Utbedring av hydrotekniske anlegg • Jordprøvetaking • Fast dekke over gjødsellager og utvidelse av gjødsellager (også i Innovasjon Norge) • Tiltak for å redusere eller hindre avrenning fra husdyrgjødsel i utekveer/samleplasser for beitedyr • Andre engangstiltak som reduserer utslipp av klimagasser og andre forurensninger til luft Innovasjon Norge • Bionova og Verdiskapningsprogrammet Verdiskapingsprogrammet i Innovasjon Norge finansieres over jordbruksavtalen og har fra og med starten av 2023 blitt lagt under det nye klimaprogrammet for jordbruk ved navn Bionova. Programmet har tre satsingsområder: fornybar energi i landbruket, introduksjon av nye produksjonsteknologier og produksjon av brenselsflis. Det er stor interesse og pågang av søknader innen produksjon av fornybar energi i landbruket, både knyttet til solenergi, biobrensel for oppvarming, biogass på gårdsnivå, i tillegg til introduksjon av ny teknologi.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==