Klimaarbeid i landbruket

27 Hvert fylke har et eget miljøprogrammed tilskudd valgt fra en nasjonal «meny» som er gruppert under åtte ulike miljøtemaer. Flere av tilskuddene bidrar til reduserte klimagassutslipp, slik som tilskudd til miljøvennlig gjødselspredning, fangvekster og klimarådgivning. Hvilke tiltak som prioriteres i ulike fylker varierer. • Klimarådgiving Formålet er rådgiving om gårdens klimaavtrykk og behov for klimatilpasning. Tilskuddet skal stimulere til kunnskapsoppbygging om klimagassutslipp, karbonbinding og klimatilpasning, med sikte på å få gjennomført klimatiltak i jordbruksproduksjonen på hvert enkelt foretak. • Tilskudd for spredning av husdyrgjødsel og biorest om våren eller i vekstsesongen Tiltaket innebærer at all husdyrgjødsel som foretaket bruker på sitt jordbruksareal skal spres om våren eller i vekstsesongen. Formålet er å stimulere til at husdyrgjødsel og biorest blir spredt på mest mulig gunstig tidspunkt. Dette er viktig for å få best mulig opptak av næringsstoffene i avlingene, og redusere forurensning av vann og utslipp til luft. • Tilskudd for spredning av husdyrgjødsel og biorest ved nedfelling eller nedlegging Formålet er å stimulere til at husdyrgjødsel og biorest blir lagt rett ned på jorda (nedlegging), eller blandet direkte i jordsmonnet (nedfelling) i stedet for tradisjonell breispredning med gjødselkanon eller lignende. Dette motvirker tap av ammoniakk til lufta. • Tilskudd for nedmolding av husdyrgjødsel og biorest ved harving eller pløying innen to timer etter overflatespredning Formålet er å stimulere til at husdyrgjødsel og biorest blir blandet inn i jordsmonnet raskt etter spredning. Dette bidrar til å redusere tap av ammoniakk til luft og gi større næringsverdi for plantene. • Tilskudd for spredning av husdyrgjødsel og biorest med tilførselsslange Formålet er å redusere jordpakking, som kan gi bedre avlinger på grunn av god jordstruktur for planterøttene og lavere lystgasstap på grunn av bedre infiltrasjon av vann. • Biokull Fra og med 2023 kan det søkes om støtte til spredning og nedmolding av biokull gjennom RMP. Biokull brukt i fôr eller som strø gjelder også. Foreløpig sats 15 kr pr. kg tørrstoff, og det gis til maksimalt 1000 kg pr foretak. • Fangvekster TIlskuddet skal stimulere til bruk av fangvekster for å beskytte jordoverflaten mot avrenning av jord og næringsstoffer, samt binde overskudd av fosfor og nitrogen i vekstene. Tiltaket innebærer såing av fangvekster som underkultur i annen avling, eller såing av fangvekst straks etter høsting av tidligkulturer av grønnsaker, poteter eller rotvekster, for å gi bedre beskyttelse mot erosjon og næringsstofftap enn det en oppnår med ingen jordarbeiding alene.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==