Klimaarbeid i landbruket

14 4.2 Regionale energi- og klimaplaner Regionale klima- og energiplaner er rettet mot kommuner, fylkeskommunen, staten, regionale myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner. Formålet er å styrke det regionale klima- og miljøarbeidet, og bidra til en helhetlig og felles tilnærming. De skal ivareta statlige og regionale interesser og legge til rette for politikk knyttet til reduksjon av klimagassutslipp og tilpassing til klimaendringer. Dette skal forenes med lokal politikk i kommunene gjennom samhandling, samordning og formidling. De regionale klimaplanene er gjerne bygget opp av en plandel og en tiltaksdel, og er særlig førende for offentlig virksomhet. Fylkeskommunen kan utarbeide både konkrete klimaplaner og planer som tar opp deler av klimatematikken. Det kan være planer som er gjeldene for hele fylket, eller regionale planer for deler av fylket. Disse planene kan være mer generelle, men likevel ta opp klimarelevante problemstillinger som arealbruk, bosetting og samferdsel. 4.3 Arealpolitikk Redusert arealbruk og god by- og stedsutvikling betyr færre og mindre naturinngrep og mer effektiv infrastruktur. Fortetting av byområder henger derfor sammen med bevaring av biologisk mangfold, lokalmiljømiljø, reduserte klimagassutslipp, og ikke minst jordvern. Planer som regulerer arealbruk kan være regionale planer for et avgrenset område, temaplaner for en sektor eller de overordnede klimaplanene. Verktøy kan være bymiljøavtaler og liknende grep. Samferdsel er ofte en sentral del av arealrelaterte planer, hvor fylkeskommunene er ansvarlige for fylkesvegnettet og kollektivtrafikk. Fylkeskommuner har også mulighet til å lage regionale temaplaner og veiledere for blant annet egne jordvernstrategier og jordvernmål. 4.4 Næringspolitikk Fylkeskommuner utarbeider strategier knyttet til næring, industri og innovasjon. Slike planer har i stadig større grad fokus på å legge til rette for klimagassutslippskutt. Det kan være generelle planer knyttet til næring eller mer spesifikke planer, som for eksempel kan omhandle landbruk, biogass, bioenergi eller andre former for grønn industri. Fylkene kan være direkte initiativtakere til et prosjekt, eller virke som en aktør som legger til rette for forskning og samhandling. Samtidig kan de utnytte Veileder for utarbeiding av kommunal jordvernstrategi finnes her: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/forvaltning/ fagomrader/eiendom/jordvern/ jordvern-i-kommunal-og-regional-planlegging/veiledning/veileder-for-utarbeiding-av-kommunal-jordvernstrategi/

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==