Klimaarbeid i landbruket

11 3.1 Kommunebudsjett Utover de lovpålagte oppgavene har kommunestyret mulighet til å prioritere ressursbruken i kommunen. Det kan være rom for å bevilge midler til øvrige tiltak, herunder tiltak rettet mot landbruk og klima. 3.2 Kommuneplan Kommuneplanen er en langtidsplan og et handlingsprogram for kommunens arealer og utviklingen i kommunen. Den vedtas politisk én gang hvert fjerde år, og det stilles blant annet krav om medvirkning og høring. Planen er kommunens overordnede styringsdokument og skal bestå av en samfunnsdel og en arealdel: • Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen bør inkludere kommunens planlagte strategi for kommende klimaarbeid og utvikling i landbruket lokalt. • Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen, rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. 3.3 Klima- og energiplaner De fleste kommuner har laget en klima- og energiplan som skal følge opp statlige planretningslinjer. Det kan være en tematisk delplan under kommuneplanens samfunnsdel, eller en frittstående temaplan. Frittstående temaplaner kan utarbeides for en enkeltkommune eller for flere nabokommuner sammen, mens tematiske planer under kommunedelplanen følger prosesskravene i plan- og bygningsloven og gjelder kun for den enkelte kommune. En klima- og energiplan består gjerne av både en plandel, som beskriver mål og retning, og en tiltaksdel, som beskriver tiltakene som skal gjennomføres for å nå målene. Klima- og energiplaner bør ha realistiske mål i tråd med klimaavtalen mellom jordbruket og staten. Tiltaksdelene innenfor slike planer er godt egnede for å implementere tiltak som støtter opp under arbeidet med Landbrukets Klimaplan. 3.4 Klimabudsjett Et klimabudsjett er et styringsverktøy for å oppnå klimagassreduksjoner i tråd med kommunens klimaplaner og andre vedMer informasjon om klima- og energiplaner finnes her: https://www.miljodirektoratet. no/ansvarsomrader/klima/ for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==