Klimarapport 2021-2030

Ved å utnytte husdyrgjødsel til biogass reduserer vi lagringstiden til gjødselen og dermed utslipp av metan og lystgass fra gjødsellager. I tillegg fører biogassproduksjon med husdyrgjødsel til reduserte utslipp fordi det i biogassprosessen tas ut metan som blir omformet til biogent CO2 (CO2 fra biomasse) når det konverteres til energi. Biogass kan erstatte fossile oppvarmingskilder og fossilt drivstoff for eksempel i tungtransporten og skipsfart. Biogass brukes allerede i dag til å erstatte fossilt drivstoff og potensialet er stort, men klimagevinsten fra transportsektoren er ikke inkludert i jordbrukets offisielle klimagassregnskap. Produksjon av biogass og biorest fra husdyrgjødsel bidrar til sirkulærøkonomien, der gjenvinning av næringsstoffer fra biologisk avfall muliggjør at de kan føres tilbake i naturens kretsløp. Etter at biologisk avfall har gått gjennom biogassanlegget sitter man igjen med en biorest som har like mye fosfor som før prosessen startet. I husdyrtette områder har bøndene begrensede muligheter for å ta imot biorest som gjødsel, da fosforverdiene i husdyrgjødsla allerede dekker plantenes behov. Det er i slike områder nødvendig å se på andre anvendelsesområder for biorest. Ambisiøs Moderat Tonn CO2-ekvivalenter 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 Husdyrgjødsel i biogassanlegg OPPSUMMERT: HUSDYRGJØDSEL I BIOGASSANLEGG Mål om klimagassreduksjon: 280 000 tonn CO2.ekv. Hovedtiltak under satsingsområdet: • Levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg • Mottak og spredning av biorest Blir tiltaket fanget opp i dagens klimagassregnskap? Det jobbes med å identifisere hvordan bøndene kan få godskrevet klimanytten de bidrar med slik at det kan bli får godskrevet dette i klimakalkulatoren. Kostnad for bonden: Investeringskostnad ved etablering av ekstra gjødsellager og dekke. Virkemidler: I dag er det etablert en ordning i jordbruks- avtalen der bønder får økonomisk støtte per tonn levert husdyrgjødsel til biogassanlegg. Landbrukets klimaplan 2021 – 2030 47

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==