Klimarapport 2021-2030

Basert på en videreføring av det tradisjonelle avls- arbeidet med brede avlsmål som har pågått i mange tiår allerede, ser man at gjennom ulike avlstiltak for å redusere klimagassutslipp hos drøvtyggere går avlsfremgangen stadig raskere. Dette påvirker den akkumulerte effekten av avlsarbeidet over tid og vil påvirke utslippsreduksjonen ytterligere. Dagens avlsframgang for Norsk Rødt Fe (NRF) har en økning på 50 prosent i forhold til nivået i 2019. I avlsarbeidet for økt fôreffektivitet og redusert klimagassutslipp ligger også målet om drøvtyggere som kan utnytte norske ressurser på en optimal måte. Disse nye avlstiltakene vil derfor ikke gå på bekostning av andre mål i norsk landbruk, som for eksempel god arealutnyttelse og økt norskandel i fôret. Norske husdyr har unikt god dyrehelsestatus. Dette skyldes blant annet målrettet avl på dyrehelse og produktive dyr, samt relativt få tilfeller av alvorlige eller kroniske, smittsomme dyresykdommer. Dette har en klimagevinst, da friskere dyr gir mindre utslipp per produsert enhet sammenlignet med syke dyr. Forbedret dyrehelse spiller en vesentlig rolle i å forhindre sykdom og dødsfall blant husdyr før de slaktes, noe som resulterer i lavere klimautslipp per enhet produsert. Den gode helsestatusen innebærer at dyra står i god produksjon det meste av tiden. Det er derfor viktig å opprettholde den gode situasjonen med lav forekomst av smittsomme sykdommer hos produksjonsdyr. OPPSUMMERT: AVL OG FRISKERE HUSDYR Mål om klimagassreduksjon: 860 000-1 090 000 tonn CO2-ekv. Hovedtiltak under satsingsområdet: • Avl på egenskaper som har sammenheng med klimagassutslipp • Friskere dyr Blir tiltaket fanget opp i dagens klimagassregnskap? Bedre dyrehelse og avlsarbeidet fanges opp ved registreringer i husdyrkontrollene. Kostnad for bonden: Bonden får mulighet for økt lønnsomhet på bakgrunn av bedre helse og fruktbarhet kombinert med økt produksjon gjennom et stadig bedre avlsmateriale og raskere avlsfremgang. Avlsarbeid for direkte reduksjon i metanutslipp er kostbart, og må finansieres utenfra med friske midler. Virkemidler: Ny teknologi og nye egenskaper innenfor avlsarbeidet forutsetter videre støtte gjennom jordbruksoppgjøret. Det må sikres finansiering av erstatnings- og kompen- sasjonsordninger for offentlige pålegg ved bekjempelse av dyresykdommer. Ambisiøs Moderat Tonn CO2-ekvivalenter 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 Avl Landbrukets klimaplan 2021 – 2030 17

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==