Klimaarbeid i landbruket

24 Økt karbonlagring i jord må ses i sammenheng med andre tiltak for styrket klimatilpasning, bedret jordhelse, god agronomi. Biokull kan lades med næring ved å bli blandet inn i husdyrfôr eller -gjødsel, for deretter å spres på jorda og pløyes ned med gjødselen. Det kan dermed også være et tiltak for klimatilpasning i landbruket, da det bidrar til økt vannhusholdningsevne, og øker jordas evne til å holde på næringsstoffer. Andre relevante tiltak for økt karbonlagring, kan være å ta i bruk fangvekster, utnytte beitearealer og unngå arealendringer som gir økte karbonutslipp. Kommunen kan: • Etablere egen biokullproduksjon lokalt eller regionalt. • Etablere en økonomisk støtteordning for at bønder lokalt skal kunne ta i bruk biokull. Dette tiltaket kan potensielt gjøres gjennom RMP. • Bidra til å kartlegge karboninnhold i jord på egne arealer, og følge opp at biokull spesielt blir brukt til å øke karboninnhold og bedre jordhelse på kornarealer og skarp sandjord. • Lagre biokull i jorda på egne parkarealer og ved anleggsvirksomhet. • Verne den lokale matjorda mot nedbygging • Stimulere til økt utnyttelsen av kommunens beiteressurser gjennom organisert beitebruk og bedre gjerdehold med fysiske og virtuelle gjerder. • Gjennomføre informasjonsmøte med bønder om nytten av å bruke biokull. • Bli kjent med, og orientere seg om, nye utviklingsprosjekter innen karbonlagring. 5.8 Ny klimateknologi revolusjonerer landbruket Utvikling og involvering av ny teknologi vil spille en vesentlig rolle for å redusere klimagassutslippene fra jordbruket. Teknologiutvikling i landbruket kan innebære utvikling av nye maskiner, teknologier, analysemetoder, arbeidsmetoder, avlsarbeid eller nye samarbeidsformer innen teknologi. Utvikling av klimateknologi som reduserer utslipp fra jordbruket vil kunne redusere klimagassutslipp både i Norge og globalt, og samtidig bidra til sterkere kompetansemiljø og økt verdiskaping. En viktig del av landbrukets arbeid for å redusere klimagassutslippene fra jordbruket er derfor å tilrettelegge for økt innovasjon. For å kunne styrke norsk jordbruksproduksjon gjennom utvikling og bruk av ny teknologi i bærekraftige løsninger gjennom hele verdikjeden for mat, er det behov for å tilgjengeliggjøre informasjon, synliggjøre nettverk for økt kompetanse og tilrettelegge for en god dialog som førstelinjekontakt for bønder.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==