Klimaarbeid i landbruket

21 biogass eller flis. Deler av næringen har omstilt seg, men behovet for virkemidler for å utnytte potensialet til å fase ut de fossile energikildene er fortsatt stort. For veksthusnæringa er det viktig at naturgass erstattes med fornybare kilder som biogass, slik at en får tilføring av CO2 til plantene uten økte klimagassutslipp. Det forutsetter at det er tilstrekkelig med biogassproduksjon i nærheten av veksthuset. For alle produksjonene er kostnaden på energi den viktigste faktoren for hvilken løsning man satser på, og forskjellige regioner har forskjellige forutsetninger. For gårder med tilgang på skog er gjerne flisfyring aktuelt, mens for gårder som har eller som ligger i områder med mye husdyrgjødsel kan biogass være en nyttig løsning. Kommunene kan tilrettelegge for billig energi etter de forholdene som er gjeldende. Kommunen kan: • Etablere lokale støtteordninger til fornybare oppvarmingsløsninger og gårdsbiogass basert på lokale ressurser og behov. Ordningene kan supplere Verdiskapningsprogrammet i Innovasjon Norge for å møte den store interessen og behovet for støtte til slike tiltak. • Stille seg positive til, og støtte, etablering av gårdsvindmøller og solceller på tak av driftsbygninger. • Styrke lokal biogassproduksjon, slik at både bønder og veksthus får tilgang på biogass. • Legg til rette for gassrørledninger for biogass og styrket strømnett i kommunen om nødvendig. Gassrørledninger kan være hensiktsmessige i bygder med aktivt og kompakt jordbruksmiljø der gårdene ligger nær biogassproduksjonen. • Legge til rette for lokalt samarbeid om biogassproduksjon, slik at gassen kommer frem til de som trenger den. • Synliggjøre lokale nettverk og samarbeid på kommunens hjemmeside. 5.5 Bedre bruk av gjødsla og god agronomi God drenering og bedre utnyttelse av husdyrgjødsla og mineralgjødsla er god ressursbruk, og gir lavere klimagassutslipp. Ved å dekke gjødselkum med tak dempes fordamping som skaper ammoniakkutslipp. Dekke er også forventet å holde tilbake utslipp av metan. Reduksjon av klimagasser kan skje ved å optimalisere bruken av husdyrgjødsel og mineralgjødsel, økt bruk av kalking, og økt drenering av landbruksarealer. Slike tiltak kan redusere utslipp av metan og dannelsen av lystgass, samt øker avlingskvaliteten og avlingsmengden, og reduserer avrenning. Teknologisk utvikling ved etablering av biogassanlegg på gårdsnivå er en del av satsingen, og kan gi bonden egen produsert strøm og varme av husdyrgjødsla.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==