Klimaarbeid i landbruket

19 og i Norge. Dersom man oppnår ønsket effekt, vil tiltaket gi en betydelig klimagevinst. Samtidig må det sikres at tilsettingsstoffer ikke har negative effekter for dyrehelse, dyrevelferd eller smak på produktet. Det må innføres rammevilkår som sikrer at vi ikke får unødvendig kostnadsulempe for bonden. Kommunen kan: • Etablere støtte til bønder som tar fôrprøver på første avling og/eller på ny eller fornyet eng. • Legge til rette god utnyttelse av jordbruksarealet i kommunen. Går den beste jorda til utbyggingsformål vil dette svekke muligheten for best mulig grovfôrdyrking. Dette gjelder også gode beiteområder i utmarka som kan komme i konflikt med ønsket utbygging for fritidsformål. Kommunen bør ta hensyn til dette i sitt planarbeid. • Fasilitere prosjekter med pilotbønder som kan prøve ut tiltak som er nye i Norge, slik som å gjennomføre metanmålinger i fjøs og støtte testing av metanhemmende tilsetningsstoffer på gårdsnivå. • Sikre god veterinærdekning gjennom veterinærvaktordningen for å sikre god dyrehelse og dyrevelferd. • Legge til rette for kunnskapsbygging og motivasjon ute hos bonden gjennom å etablere møteplasser hvor gode eksempler trekkes fram. Dette kan gi økt fokus på kontinuerlig godt arbeid i næringa, bevissthet på at agronomiske tiltak som bedrer økonomien også kan bedre klimaet, og styrke samarbeidet for å oppnå mål. • Invitere landbruket inn på kommunale møter for gjensidig deling av informasjon om arbeid som gjøres og muligheter for samarbeid. • Trekke fram gode eksempler på kommunens hjemmeside/andre informasjonskanaler. Dette gir økt kunnskap om klimaarbeidet i landbruket for folk flest og for bønder. Fylkeskommunen kan: • Som skoleeier, både for videregående og fagskole, sikre at kunnskap og kompetanse om viktigheten av dyrehelse, avl og fôring for klimaet inkluderes i agronom- og naturbruks- utdanningene. • Sikre at gardsbrukene på naturbruks- skolene går foran som gode eksempler, og som pilotarenaer for utprøving av tiltakene, både for elever, men også som utstillingsvindu for andre bønder og for politikere og befolkning. Eksempel på bruk av naturbruksskole som pilotarena: https://medlem.nortura.no/ nyheter/skal-fore-frem-norges-forste-oksekjott-med-redusert-klimaavtrykk-article46543-11885.html

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==