Klimaarbeid i landbruket

8 2.4 Klimagassberegninger i kommunen Klimagassregnskapet for kommuner skal kartlegge og beregne hvilke utslipp som tilfaller den kommunen der utslippene geografisk finner sted. Det er det samme prinsippet som benyttes i det nasjonale utslippsregnskapet, der bare utslipp som finner sted innenfor Norges geografiske område er inkludert. Dette medfører at utslipp mellom land, eller mellom kommuner, kan summeres uten at det blir dobbeltelling. Indirekte utslipp, det vil si klimagassutslipp som er knyttet til produksjon og transport av varer og tjenester som forbrukes i kommunen, men som skjer utenfor kommunens grenser, er ikke inkludert i det kommunale klimagassregnskapet. De tre viktigste utslippskildene fra jordbruk er «fordøyelsesprosesser hos husdyr», «gjødselhåndtering» og «jordbruksarealer». Det er utslipp som er knyttet til biologiske prosesser i husdyrene, gjødsla og dyrkingsjorda som fører til dannelse av metan og lystgass. Utslipp fra energibruk i jordbruket er ikke medregnet her, men er plassert under «annen mobil forbrenning og oppvarming». I klimagassregnskapet for kommuner er det i hovedsak brukt tre metoder for å beregne og plassere utslipp til kommunene: kjente punktutslipp, beregning av utslipp fra aktivitetsdata på kommunenivå og bruk av fordelingsnøkler for fordeling av nasjonale aktivitetsdata eller utslippstall på kommunalt nivå. I jordbruket beregnes utslippene på nasjonalt nivå og fordeles til kommunene via fordelingsnøkler som antall husdyr eller dyrket areal. Utslipp av metan fra fordøyelse og gjødsellager, fordeles til kommunene via tall fra husdyrstatistikken med noen justeringer basert på region, fôring, ytelse og lignende. Ved utslipp av lystgass fra gjødsling av jordbruksarealer kan nasjonale utslippsberegninger fordeles kommunevis basert på antall husdyr, salgstall per fylke og samlet fulldyrket areal i en kommune. Mer informasjon om klimagassberegninger i kommunen finnes i publikasjonen: «Klimagassregnskap for kommuner og fylker: Dokumentasjon av metode – versjon 6» https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2018/ april-2018/klimagasstatistikk-for-kommuner/

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==